Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVIII – 548/2014

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
Uchwała Nr XLVIII-548/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 listopada 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2013 poz. 595 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz U z 2013 r. poz 885 z późn. zm.)- Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§1


Do uchwały Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§2


1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego w wyniku, których zwiększa się plan dochodów o kwotę 313.822 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 165.011.942 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego w wyniku, których zwiększa się plan wydatków o kwotę 313822 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 170.785.610 zł.

§3


Wyodrębnia się w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§4


Dokonuje się zmiany:
1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2014” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
2) Tabeli Nr 5 pn.:”Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2014” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne
z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
3) Tabeli Nr 7 pn.:”Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2014” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.
4) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2014 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w §1
w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 17.11.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 17.11.2014 r., godz. 15.43
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 18.11.2014 r., godz. 10.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.11.2014 r., godz. 10.29Małgorzata JeznachEdycja strony
18.11.2014 r., godz. 10.28Małgorzata JeznachEdycja strony
17.11.2014 r., godz. 15.43Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2250 razy.