Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVIII – 547/2014

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2029
Uchwała Nr XLVIII – 547/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 listopada 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2029Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.595 z póżn.zm.) oraz art. 226, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885z póź.zm.) – Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2029 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmiany tabeli pn.: ”Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2029” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3 . Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 17.11.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 17.11.2014 r., godz. 15.42
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 20.11.2014 r., godz. 11.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.11.2014 r., godz. 11.54Małgorzata JeznachEdycja strony
17.11.2014 r., godz. 15.42Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2116 razy.