Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVII – 532/2014

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Uchwała Nr XLVII – 532/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu


Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 7 ustawy z dnia5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.)i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M. P. z 2014r., poz. 632) uchwala się, co następuje:


§ 1

Ustala się opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1, 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
1. Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela ustala się opłatę w wysokości brutto:
- rower lub motorower - 112 zł
- motocykl - 221 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 485 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 - 606 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 858 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 -1265 zł
- pojazd przewożący materiały niebezpieczne -1539 zł

2. Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela ustala się opłatę za każdą dobę w wysokości brutto:
- rower lub motorower - 19 zł
- motocykl- 26 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 39 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 51 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 73 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t -135 zł
- pojazd przewożący materiały niebezpieczne -199 zł


§ 2

1. Ustala się koszty, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy - Prawo o ruchu drogowym w wysokości 50% opłaty określonej w § 1 ust. 1 tej uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu. Do pokrycia tych kosztów obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia.


§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXIV-377/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów
i ich przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2015 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 22.10.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.10.2014 r., godz. 12.54
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.10.2014 r., godz. 12.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.10.2014 r., godz. 12.56Małgorzata JeznachEdycja strony
22.10.2014 r., godz. 12.54Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3435 razy.