Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zaproszenie do złożenia oferty na: Druk kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu Wołomińskiego

Termin składania ofert: 22 października 2014 r. godz. 12.00.
Informacje z dnia 22.10.2014 r.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23.10.2014 r. do godz. 12.00

OTWARCIE OFERT nastąpi w dniu 23 października 2014 r. o godz. 12.15

Wołomin, dnia 17.10.2014 r.

WSO.273.2.2014

otrzymują
wg rozdzielnika


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszam do złożenia oferty na druk kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu Wołomińskiego - wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.:

1. Szczegółowy opis przedmiotu i sposobu realizacji usługi druku kart do głosowania zawierają załącznik nr 1 i załącznik nr 3.

2. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie 05-200, ul. Prądzyńskiego 3 (parter / wejście A) do dnia 22 października 2014 r. do godz. 1200.
W przypadku ofert nadsyłanych pocztą liczy się data wpływu do Kancelarii Starostwa.

Zapytania w sprawie oferty należy kierować do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Doroty Romańczuk tel. 22 787-43-03 w. 104, e-mail: wso@powiat-wolominski.pl.

3. Do oferty należy dołączyć:
1) opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1),
2) oświadczenie wynikające z postanowień art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2),
3) parafowany wzór umowy - istotne postanowienia umowy (załącznik nr 3) oraz
4) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, zgodny z aktualnym stanem faktycznym
i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany,

4. Podstawą wyboru oferty jest całkowita wartość brutto zlecenia.

5. Forma płatności: przelewem na konto Zleceniobiorcy, po wykonaniu zlecenia,
w terminie 14 dni od dostarczenia faktury VAT bądź rachunku do siedziby Zleceniodawcy.

OTWARCIE OFERT nastąpi w dniu 22 października 2014 r. o godz. 13.00
w Wydziale Spraw Obywatelskich
Starostwa Powiatowego w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
pokój nr 28 (przyziemie / WEJŚCIE B)


Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Romańczuk, data: 17.10.2014 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 17.10.2014 r., godz. 13.22
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.10.2014 r., godz. 12.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.10.2014 r., godz. 12.15NieznanyEdycja strony
22.10.2014 r., godz. 11.26NieznanyEdycja strony
22.10.2014 r., godz. 11.24NieznanyEdycja strony
20.10.2014 r., godz. 13.14NieznanyEdycja strony
17.10.2014 r., godz. 13.23Katarzyna PazioEdycja strony
17.10.2014 r., godz. 13.22Katarzyna PazioDodanie strony

Strona oglądana: 4359 razy.