Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza Państwa do złożenia ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2014, zgodnie z ustawą z dnia 29.09.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Wołominie za 2014 r.” w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 do dnia 10.10.2014 r. do godz.15.30.
Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza Państwa do złożenia ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2014, zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.

I. Oferta powinna zawierać:

1. informację o oferencie, w tym dokumenty potwierdzające: formę prowadzonej działalności, wpis do rejestru biegłych rewidentów, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz informacje o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, usług polegających na badaniu sprawozdań finansowych (w szczególności zakładów opieki zdrowotnej) z podaniem ich dat wykonywania i odbiorców, wraz z potwierdzeniem, że zostały one należycie wykonane (np. referencje, opinie).
4. proponowaną cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania tego sprawozdania (na załączonym formularzu)
5. wskazanie terminów badania finansowego.
Dołączone do oferty dokumenty mogą być wystawione w formie oryginału lub czytelnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta.

II. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

1. Ostateczny termin realizacji zamówienia - do 30 kwietnia 2015 r.
2. Obecność biegłego rewidenta (na własny koszt) na posiedzeniu Komisji i sesji Rady Powiatu rozpatrującej sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.
3. Badanie zostanie przeprowadzone w Szpitalu Powiatowym w Wołominie.

III. Informacje dodatkowe:

1. Ten sam podmiot nie może badać sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego
w Wołominie więcej niż przez 3 kolejne lata.
2. Oferty złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
3. Informacje ogólne dotyczące badanej jednostki stanowią załącznik do ogłoszenia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Wołominie za 2014 r.” w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 do dnia 10.10.2014 r. do godz.15.30.

Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje zamawiającego do skorzystania z przedstawionej propozycji.

Bliższych informacji udziela Anna Byczuk Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy Szpitala - nr tel. 22 763 31 26


Załączniki do zapytania:.
- wzór formularza ofertowego
- informacje dodatkowe o Szpitalu
- tabela podstawowych danych o Szpitalu
- oświadczenie


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 17.09.2014 r., godz. 13.27
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.09.2014 r., godz. 13.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2014 r., godz. 13.27NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4203 razy.