Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

W dniu 20.06.2014 r. wpłynęła do Rady Powiatu Wołomińskiego skarga Pana W. S. z dnia 17.06.2014r. na Starostę Wołomińskiego oraz urzędników Starostwa. Skarżący zarzuca w niej Staroście naruszenie praworządności poprzez nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz niewykonywanie obowiązków nadzorczych wobec pracowników Starostwa.
Skarżący twierdzi, że w 1999r. po przekazaniu rejestrów gruntowych z Wyszkowa do Wołomina jego rodzice - Jan i Zofia zniknęli z archiwalnych zapisów rejestrów gruntowych, a w ich miejsce w pozycjach 6187 i 6123 przypisano nieistniejące osoby, które posługiwały się sfałszowanymi Aktami Własności Ziemi. Z wyjaśnień p.o. Naczelnika Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków wynika, ze sprawa dotycząca nieruchomości położonej w obrębie Wola Rasztowska gm. Klembów, opisanej w jednostkach rejestrowych nr 123 i 187 (rejestr gruntów założony w 1967 roku) była już wielokrotnie Panu S. wyjaśniana. W przedmiotowej sprawie toczyło się nawet postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek skarżącego, które zakończyło się ostateczną decyzją Starosty Wołomińskiego nr 71/10 z dnia 09.07.2010r. Skarga wniesiona przez Pana S. do WSA w niniejszej sprawie również została oddalona – wyrok WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 102/11 z dnia 23.03.2011r.
Ponadto Pan W. S. po raz kolejny podnosi fakt wydawania pozwoleń na budowę na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym, na podstawie fałszywych oświadczeń inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością. Jako przykład takich działań podaje działkę nr 1166 w obrębie Lipka, Gmina Klembów.Odnośnie do tej kwestii, to była ona szczegółowo wyjaśniona w uzasadnieniu do uchwały Nr XLV-508/2014 rozpatrującej skargę Pana S. z dnia 26.04.2014r. Należy jedynie przypomnieć, że zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, inwestor dołącza do wniosku o pozwolenie na budowę oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie to inwestor składa pod rygorem odpowiedzialności karnej, zgodnie z art. 233 kodeksu karnego. Ustawodawca zdecydował, że złożenie w/w oświadczenia co do zasady zwalnia organy administracji z konieczności dowodzenia istnienia takiego prawa.
Kolejnym zarzutem zawartym w skardze jest bałagan oraz nienależyte przechowywanie dokumentacji archiwalnej w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków. Potwierdziła to wg skarżącego kontrola przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w 2012r. oraz brak do dnia dzisiejszego wykonania zaleceń pokontrolnych, które miały zostać zrealizowane do końca grudnia 2013r. Jednak kontrola przeprowadzona w dniu 31 maja 2012r. dotyczyła archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Wołominie. Dokumentacja przechowywana w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków stanowi materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzonego na podstawie przepisów odrębnych i jako dokumentacja nie podlega przekazywaniu do archiwum zakładowego. Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. nr 193, poz. 1287 ze zm.) materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły przydatność użytkową, podlegają wyłączeniu z tego zasobu, przy czym ta część, która stanowi materiały archiwalne, jest przekazywana do właściwych archiwów państwowych.
W Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie zostały wyłączone, są niezbędne do bieżącej pracy i aktualnie nie jest planowane ich wyłączenie. Stanowisko Wydziału w zakresie przechowywania dokumentów zostało przedstawione Archiwum Państwowemu w piśmie WOK.033.139.2013 z dnia 28.10.2013r. Na pismo to dotychczas brak odpowiedzi ze strony Archiwum Państwowego. Tym bardziej zaskakujące jest stanowisko Archiwum przedstawione w piśmie z dnia 09.06.2014r. skierowane do Pana S., w którym - nie wiadomo na jakiej podstawie - stwierdza się niewykonanie po dniu 31 grudnia 2013r. zaleceń pokontrolnych. Jest to o tyle dziwne, że po tym terminie nie została przeprowadzona żadna kontrola.
Odnośnie do zarzutów podniesionych przez skarżącego w odniesieniu do pracowników Starostwa, to zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa, starosta pełniąc obowiązki kierownika urzędu jest pracodawcą i zwierzchnikiem służbowym dla zatrudnionych w nim urzędników. W związku z tym skargi na pracowników urzędu rozpatruje Starosta.
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, na posiedzeniu w dniu 18.08.2014r. po zapoznaniu się z aktami sprawy wnioskują o uznanie skargi za bezzasadną.
Skarżący po raz kolejny w swojej skardze zarzuca - zarówno Radzie Powiatu jak i Staroście oraz pracownikom Starostwa - m.in. fałszowanie i ukrywanie dokumentów, prowadzenie przestępczej działalności o charakterze mafijnym, określa władze Powiatu mianem „skoligaconej kliki”, a sytuację panującą w Urzędzie mianem „totalnej degrengolady”. Oskarżenia te nie są poparte żadnymi dowodami i noszą znamiona pomówienia z art. 212 § 1 Kodeksu Karnego. W związku z tym Rada Powiatu sugeruje Zarządowi Powiatu wystąpienie do właściwej Prokuratury z wnioskiem o wszczęcie postępowania w tej sprawie przeciwko skarżącemu. Nie można bowiem tolerować oszczerstw, które poniżają w opinii publicznej urząd w tym wypadku Starostwo, jego kierownictwo i pracowników oraz mogą narazić na utratę zaufania niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania instytucji publicznej.
Wobec powyższego Rada postanawia, jak na wstępie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 17.09.2014 r., godz. 11.02
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 17.09.2014 r., godz. 11.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2014 r., godz. 11.03Magdalena RudnikEdycja strony
17.09.2014 r., godz. 11.02Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 599 razy.