Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

W dniu 14.05.2014 r. wpłynęła od Wojewody Mazowieckiego do Rady Powiatu Wołomińskiego skarga Pana M.Ch. z 11.12.2013r. w zakresie regulacji stanu prawnego drogi oznaczonej nr ewid. 352 położonej w obrębie Teodorów – Sokołówek.
Skarżący wskazuje w niej nieuregulowanie stanu prawnego drogi gruntowej Teodorów – Sokołówek gmina Dąbrówka. Droga na tym odcinku jest oznaczona nr ewid. 352 i stanowi fragment drogi Cisie-Załubice Nowe. Rada Powiatu Wołomińskiego Uchwałą Nr XVI-128/04 z dnia 15.06.2004r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej w celu przekazania jej Gminie Dąbrówka pozbawiła drogę w miejscowości Cisie o długości 3200 m kategorii drogi powiatowej. Na tej podstawie została ona wykreślona z wykazu dróg powiatowych. Natomiast Rada Gminy Dąbrówka Uchwałą nr XV/103/2004 z dnia 25.03.2004r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi położonej w miejscowości Cisie, Gmina Dąbrówka zaliczyła tę drogę do kategorii dróg gminnych.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 18.08.2014r. wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną.
Z wyjaśnień Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa wynika, że w Uchwale Rady Gminy Dąbrówka oprócz długości drogi - 3200 m podano również numer działki – 17. Zapis ten jest wadliwy bowiem działka nr 17 stanowi jedynie fragment całego odcinka o długości 3200 m. Na całą tę drogę składają się odcinki zajmujące działki nr ewid. 17, 348 oraz 352. Nie budzi wątpliwości fakt, że w 2004r. Rady Gminy Dąbrówka oraz Powiatu Wołomińskiego zgodnie wyraziły wolę zmiany statusu drogi powiatowej na gminną. Podjęły stosowne uchwały, które z mocy prawa z dniem 01.01.2005r. spowodowały zmianę zarządcy drogi. Jednak do chwili obecnej w ewidencji gruntów widnieje zapis wskazujący na Okręgową Dyrekcję Dróg Publicznych w Warszawie jako samoistnego posiadacza. Wynika to z faktu, że przed wejściem w życie reformy samorządowej w 1999r. droga, o której mowa była uwzględniona w wykazie dróg wojewódzkich. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z chwilą utworzenia Powiatu stała się droga powiatową. Nie dokonano jednak stosownych zmian w ewidencji gruntów, ani podziałów w/w działek stosownie do funkcji i położenia. Jednak to w interesie przejmującego zarząd nad drogą leży dopełnienie formalności związanych z regulacją stanu prawnego. Zarząd Powiatu podtrzymuje swoje stanowisko z 2004r., zgodnie z którym cały odcinek drogi o długości 3200m jest drogą gminną. Ponadto droga relacji Cisie-Załubice Nowe nie spełnia żadnych parametrów i kryteriów drogi powiatowej. Należy zauważyć, że Uchwałą Nr XI-108/2011 z dnia 26.10.2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych Rada Powiatu Wołomińskiego zweryfikowała dotychczas istniejący wykaz dróg powiatowych i określiła ich aktualny przebieg. Przyjęcie tej uchwały poprzedziły wielomiesięczne konsultacje z gminami, w trakcie których Gmina Dąbrówka nie zgłosiła żadnych uwag odnośnie kategorii w/w odcinka drogi.
W związku z nieuregulowaniem stanu prawnego w/w odcinka drogi przebiegającego przez działkę nr ewid. 352 Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa wnioskiem z dnia 25.07.2014r. zwróciła się do Zarządu Powiatu Wołomińskiego o bezzwłoczne podjęcie rozmów z Gminą Dąbrówka w celu ostatecznego wyjaśnienia i ustalenia podmiotu zarządzającego spornym fragmentem drogi i potwierdzenie tego w rejestrze ewidencji gruntów.
Wobec powyższego Rada postanawia jak na wstępie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 17.09.2014 r., godz. 10.51
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 17.09.2014 r., godz. 10.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2014 r., godz. 10.55Magdalena RudnikEdycja strony
17.09.2014 r., godz. 10.53Magdalena RudnikEdycja strony
17.09.2014 r., godz. 10.51Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 928 razy.