Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVI – 523/2014

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Uchwała Nr XLVI – 523/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 11 września 2014


w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U.
z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§1


Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz warunki i sposób ich przyznawania, zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§3


Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXVIII – 444/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

§4


Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 roku.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 12.09.2014 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 17.09.2014 r., godz. 10.41
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 17.09.2014 r., godz. 10.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2014 r., godz. 10.49Magdalena RudnikEdycja strony
17.09.2014 r., godz. 10.41Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 4357 razy.