Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVI – 519/2014

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2029
Uchwała Nr XLVI – 519/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 11 września 2014 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2029


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz.595 z póż.zm.) oraz art. 226, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885z póź.zm.) – Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1
Do uchwały Nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2029 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2
1. Dokonuje się zmiany tabeli pn.: ”Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2029” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3 . Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 12.09.2014 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 17.09.2014 r., godz. 09.21
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 17.09.2014 r., godz. 09.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2014 r., godz. 09.21Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 1201 razy.