Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik

Uzasadnienie
W dniu 28.04.2014 r. wpłynęła do Rady Powiatu Wołomińskiego skarga Pana W. S. z 28.04.2014r. w której skarży Starostę i urzędników Starostwa o niedopełnienie obowiązków wynikających z art. 7d pkt 1 oraz 27 i 28 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w trybie art. 227 kodeksu postępowania administracyjnego.
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 23.06.2014r. po zapoznaniu się z wyjaśnieniami wnioskuje o wskazanie skarżącemu właściwego organu jakim jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie, ponieważ Rada Powiatu Wołomińskiego jest organem niewłaściwym do jej rozpatrzenia.
Odnosząc się merytorycznie do złożonej skargi w trybie art. 227 ustawy z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U.2013 poz. 267 ze zm.), stwierdzono, że przepis ten dotyczy w swoim zakresie zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań oraz naruszanie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłego załatwiania spraw. Połączenie tego przepisu z zapisami ustawy z 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U 2010 Nr 193 poz. 1287 ze zm.) art. 7d ust 1 oraz art. 27 i 28 ustawy powoduje bezpośrednio, że Rada Powiatu jest niewłaściwa dla rozpoznania skargi. Zadanie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Starostę Wołomińskiego stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, o czym stanowi bezpośrednio art. 6a ust 3 w związku z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b) pgik. Stosownie do art. 7b ust. 1 pkt 2) pgik Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego cyt. „kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej” a stosownie do art. 7 ust 2 pkt 2) stanowi organ wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej czyli m.in. starostów.
Wobec powyższego Rada postanawia jak na wstępie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 20.08.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 21.08.2014 r., godz. 10.08
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 21.08.2014 r., godz. 10.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.08.2014 r., godz. 10.26Małgorzata JeznachEdycja strony
21.08.2014 r., godz. 10.08Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 765 razy.