Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik

Uzasadnienie
W dniu 28.04.2014 r. wpłynęła do Rady Powiatu Wołomińskiego skarga Pana W. S. z dnia 26.04.2014r. na Starostę Wołomińskiego oraz urzędników Starostwa. Skarżący zarzuca w niej Staroście nienależyte wykonywanie zadań z zakresu prowadzenia rejestrów gruntowych, ewidencjonowania i zabezpieczania dokumentów źródłowych trafiających do organu oraz brak nadzoru nad podległymi mu urzędnikami i nie reagowanie na sygnały o nieprawidłowościach w ich działaniu. Ponadto skarżący ponawia skargę na uniemożliwienie dostępu do dokumentów, ukrywanie ich i poświadczanie nieprawdy
w kierowanych do niego pismach nt. zasobu posiadanej dokumentacji.
1) Skarżący zarzuca Staroście Wołomińskiemu dokonanie wpisów i utrzymywanie w rejestrach gruntowych, że Gmina Klembów jest właścicielem działek o nr ew. 135/1, 135/5, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1161, 135/3 i 336/1 w obrębie 0008 Lipka gm. Klembów, na podstawie nie istniejącego dokumentu, określonego lakonicznie jako D. Nacz. WBG-R4-KK-4221/1/81. Decyzja oznaczona tym numerem nigdy zdaniem skarżącego nie została wydana, a Starostwo dokonało legitymizacji fałszerstwa Wójta Klembowa- uznającego się za właściciela powyższych nieruchomości-poprzez wpisanie takiej informacji do rejestrów gruntowych bez żadnej podstawy prawnej i dokumentu źródłowego. Na jednej z ww. nieruchomości nr 1166 w Lipce Gmina Klembów wybudowała ośrodek zdrowia na podstawie pozwolenia na budowę nr 1489p/08 z dnia 24.09.2008r. Skarżący twierdzi, że urzędnicy Starostwa doskonale wiedzieli, że nieruchomość ta jest własnością prywatną, a złożone przez Wójta oświadczenie o prawie własności Gminy Klembów do ww. działki jest fałszywe. Pomimo tej wiedzy wydali pozwolenie na budowę.
Z wyjaśnień Naczelnik Wydziału Budownictwa wynika, że zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto: „2) złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.” Ponadto, zgodnie z art. 35 ust. 4 ww. ustawy , w razie spełnienia wymagań określonych w przepisach art. 35 ust. 1 oraz art. 32 ust. 4 właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Do akt sprawy WAB-7351/Kls/1/08 razem z wnioskiem o pozwolenie złożono oświadczenie wójta Gminy Klembów Pana Kazimierza Rakowskiego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane obejmujące działkę nr ew. 1166 z obrębu Lipka w Gminie Klembów. Zgodnie z w/w oświadczeniem działka 1166 stanowiła w dniu 03.07.2008 r. (data oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością) własność Gminy Klembów wynikającą z Dec. Nacz. WBG-R4-KK-4221/1/81. Oświadczenie podpisano
z klauzulą „Świadom odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.” Przepisy nie wymagały (ani nie wymagają dzisiaj) przedłożenia kopii dokumentów, które podpisujący oświadczenie wymienili jako dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
W związku z tym pracownicy Wydziału Budownictwa, nie są zobowiązani do weryfikacji danych podanych w oświadczeniu i samodzielnego rozstrzygania, kto ma prawo do dysponowania nieruchomością, a kto nie ma. W przypadku tej sprawy oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jak wyżej podano, zostało złożone i podpisane - zatem spełnione zostały wymagania określone w art. 32 ust. 4, nie dopatrzono się także naruszeń wynikających z art. 35 ust. 1 i Starosta nie mógł odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Z wyjaśnień p.o. Naczelnika Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków wynika natomiast, że Starosta nie mógł dokonać wpisów do w/w działek, ponieważ wpis do rejestru o którym mowa został wykonany w 1983 r., kiedy ewidencje prowadziły gminy. Zarzut legitymizacji przez Starostę fałszerstwa Wójta Klembowa jest powieleniem błędu wynikającego z nieznajomości przepisów i historii. Nie mogła nastąpić legitymizacja fałszerstwa przez Starostę Powiatowego gdyż, jak wcześniej wspomniano, wpis pojawił się 1983 r., kiedy nie istniał jeszcze taki organ. Nie wiadomo również na jakiej podstawie P. S. wysnuł stwierdzenie o nieistnieniu decyzji WBG-R4-KK-4221/1/81. Decyzja została wydana. Jest to decyzja Naczelnika Gminy w Klembowie nr WBG-r4-kk-4221/1/81 z dnia 09.01.1981r. w sprawie zmiany użytku w działce 133. Oryginał dokumentu znajduje się
w archiwum Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków przy zmianie nr 1/81 z obrębu Lipka.
2) W dniu 03.12.2013r. Starosta dokonał - zdaniem skarżącego- „aby ratować własną skórę”, zmiany wpisu w rejestrze gruntowym. Gmina Klembów przestała być właścicielem szeregu gruntów z uwagi na brak dokumentu źródłowego w dowodach zmian, stając się jedynie władającym. To i przedstawione przez skarżącego załączniki świadczą jego zdaniem o tym, że skarżony sam przyznaje się do nieposiadania dokumentu źródłowego, który tak naprawdę nigdy nie istniał.
Rzeczywiście, w trakcie sprawdzania informacji dotyczących prawa własności do działek w obrębie Lipka pod koniec zeszłego roku okazało się, że w pierwszym rejestrze dla gminy Lipka Gmina Klembów została wpisana prawidłowo jako władający dla działki 133.
W 1982r. przeprowadzona została kontrola ewidencji dla obrębu Lipka. Działka 133 dostała w niej numer 135. Następnie, na mocy Uchwały XXII/58/82 Gminnej Rady Narodowej
w Klembowie z dnia 28 grudnia 1982r. opracowano projekt i wykonano podział działki 133, z której została wydzielona 1166. W nowym rejestrze pisanym sporządzonym w 1983r. pojawił się błędny wpis dla działki 1166 o przypisaniu Gminy Klembów jako właściciela, na podstawie wyżej wspomnianej decyzji WBG-r4-kk-4221/1/81 zmianą 1/81. Ponieważ jednak decyzja ta była decyzją klasyfikacyjną i nie było podstaw do zmiany prawa własności, 03.12.2013 r. Starosta Wołomiński zdecydował o zmianie z urzędu polegającej na wpisaniu prawidłowo Gminy jako władającego.
3) Kolejnym zarzutem podnoszonym przez Wiesława S. jest ukrywanie i uniemożliwienie mu dostępu do dokumentów geodezyjnych sprzed uwłaszczeń w roku 1971, oraz notorycznie poświadczanie nieprawdy, że pierwszy rejestr gruntowy dla Woli Rasztowskiej gm. Klembów powstał w 1967r. podczas, gdy z protokołu przekazania dokumentów ze Starostwa Powiatowego w Wyszkowie z dnia 21.01.1999r. wynika jednoznacznie, że otrzymał dwa tomy rejestru obejmującego lata 1966-1975.
Tymczasem informacja o tym, że pierwsze rejestry dla obrębu Wola Rasztowska powstały w 1967r. była udzielana P. S. wielokrotnie. Nie zmienią tego ani fakt posiadania przez niego protokołu z przekazania dyskietek z Klembowa do Wyszkowa w 1999r., nie zawierającego żadnych informacji dotyczących omawianej sprawy, ani kartka z tabelką, którą mógł sporządzić P. S. (nie zawiera żadnych pieczątek), zatytułowana: „Wykaz dokumentów z gm. Klembów przekazanych do Wołomina”, nie mająca związku z wcześniej wymienionym protokołem, ani doniesienie na policję, które złożył w tej sprawie. Jednak zakładając, że ta karta nie jest sfałszowana, pierwsza kolumna ma nazwę „Rejestry prowadzone w latach” i dalej „1966-1975”. Nie musi to oznaczać założenia ewidencji w 1966 roku, tylko wymienienie rejestrów powstałych w tych latach. Pierwszy rejestr dla Woli Rasztowskiej zarejestrowano w 1967r. i ta data jest wiążąca dla Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków. Wcześniejszym dokumentem jest tylko dokument techniczny jakim jest protokół ustalenia stanu władania z 1966r. Również liczba dwa, widniejąca w tabelce przy Woli Rasztowskiej pokrywa się z dokumentacją posiadaną przez Wydział. Dwa tomy akt dla Woli Rasztowskiej to pierwszy i drugi tom pierwszych rejestrów ewidencji gruntów założonych dla obrębu Wola Rasztowska w 1967r.
Odnośnie do zarzutów podniesionych przez skarżącego w odniesieniu do pracowników Starostwa, to zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa, starosta pełniąc obowiązki kierownika urzędu jest pracodawcą i zwierzchnikiem służbowym dla zatrudnionych w nim urzędników. W związku z tym skargi na pracowników urzędu rozpatruje Starosta.
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, na posiedzeniu w dniu 23.06.2014r., a Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 26.06.2014r. po zapoznaniu się z aktami sprawy wnioskują o uznanie skargi za bezzasadną, pozbawioną logicznego uzasadnienia i dowodu. Wydaje się być jedynie próbą oczernienia Starosty Wołomińskiego i pracowników Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Wobec powyższego Rada postanawia, jak na wstępie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 20.08.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 21.08.2014 r., godz. 10.05
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 21.08.2014 r., godz. 10.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.08.2014 r., godz. 10.05Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1274 razy.