Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie Aleja Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:„Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do celów edukacyjnych".

Termin składania ofert: 14.08.2014r. godzina 12.00
Oferta powinna zawierać wycenę sprzętu komputerowego zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego.

Miejsce składania ofert: Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica Aleja Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin, tel. 22 776 39 54

Termin składania ofert: 14.08.2014 r. godzina 12.00
Termin otwarcia ofert: 14.08.2014 r. godzina 13.00

Do oferty należy dołączyć:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty.
2. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1) wraz ze szczegółową wyceną oferowanego przedmiotu zamówienia zgodną ze specyfikacją zamawiającego.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 (Załącznik Nr 2). 4. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 3).

Podstrony:

-Zapytanie ofertowe
- Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy
- Załącznik Nr 2- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik Nr 3- Projekt umowy
- Załącznik Nr 4- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Joanna Wieczorek, data: 06.08.2014 r., godz. 09.35
Ostatnia aktualizacja:Joanna Wieczorek, data: 06.08.2014 r., godz. 09.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.08.2014 r., godz. 09.39Joanna WieczorekEdycja strony
06.08.2014 r., godz. 09.38Joanna WieczorekEdycja strony
06.08.2014 r., godz. 09.35Joanna WieczorekDodanie strony

Strona oglądana: 4575 razy.