Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zadania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Zadania wg Regulaminu Organizacyjnego:

§ 4

1. Powiatowy Inspektor kierując pracą Inspektoratu:
1) określa organizację oraz tryb pracy Inspektoratu,
2) koordynuje działalność pracowników,
3) zapewnia wykonywanie zadań nadzoru budowlanego na obszarze Powiatu Wołomińskiego,
4) organizuje kontrolę działania inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.
2. Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:
1) działalnością inspekcyjną, polegająca na wykonaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
2) postępowaniami administracyjnymi,
3) postępowaniami egzekucyjnymi,
4) postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,
5) prawidłowym współdziałaniem z organami administracjami architektoniczno – budowlanej i organami kontroli państwowej,
6) prowadzeniem postępowań w zakresie pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych,
7) kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,
8) przestrzeganiem przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,
9) przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
10) gospodarowaniem mieniem Inspektoratu,
11) gospodarką finansową Inspektoratu.


§ 5

1. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:
1) ustalanie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Inspektoratu,
2) zatwierdzanie planów kontroli,
3) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej,
4) udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,
5) wyłączanie kontrolera z postępowania kontrolnego,
6) udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu,
7) udzielanie imiennych upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi,
8) występowanie do właściwej izby samorządu zawodowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
9) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości dodatków,
10) podpisywanie decyzji administracyjnych.
2. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze
i doradcze, określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.
3. Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wskazany pracownik Inspektoratu, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 6 i 9.§ 6

1. Powiatowy Inspektor podpisuje:
1) decyzje administracyjne i postanowienia,
2) akty prawa wewnętrznego,
3) wystąpienia i sprawozdania kierowane do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
4) wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej,
5) odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje.
2. W przypadku udzielenia upoważnienia do podpisywania w/w dokumentów, dokumenty określone upoważnieniem podpisuje osoba upoważniona.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 28.07.2004 r., godz. 10.16
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.11.2015 r., godz. 12.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.11.2015 r., godz. 12.03NieznanyEdycja strony
26.11.2015 r., godz. 12.02NieznanyEdycja strony
18.11.2015 r., godz. 11.38NieznanyEdycja strony
18.11.2015 r., godz. 11.37NieznanyEdycja strony
18.11.2015 r., godz. 11.37NieznanyEdycja strony
18.11.2015 r., godz. 11.03NieznanyEdycja strony
17.04.2014 r., godz. 11.12Katarzyna RutkowskaEdycja strony
17.04.2014 r., godz. 11.12Katarzyna RutkowskaEdycja strony
17.04.2014 r., godz. 11.10Katarzyna RutkowskaEdycja strony
17.04.2014 r., godz. 11.10Katarzyna RutkowskaEdycja strony
17.04.2014 r., godz. 11.08Katarzyna RutkowskaEdycja strony
15.04.2013 r., godz. 13.17NieznanyEdycja strony
15.04.2013 r., godz. 13.16NieznanyEdycja strony
04.02.2013 r., godz. 12.39NieznanyEdycja strony
08.09.2011 r., godz. 13.05NieznanyEdycja strony
09.08.2011 r., godz. 11.14NieznanyEdycja strony
03.06.2011 r., godz. 14.53Katarzyna RutkowskaEdycja strony
01.06.2011 r., godz. 14.49Emilia PłachetkoEdycja strony
21.03.2011 r., godz. 15.25Katarzyna PazioEdycja strony
21.03.2011 r., godz. 15.24Katarzyna PazioEdycja strony
28.07.2004 r., godz. 10.16Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 15791 razy.