Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2014.
I.1.Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 220.100 zł z następujących źródeł :
1) w dziale 600 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie w kwocie 215.000 zł - pomoc finansowa z Gmin Wołomin i Radzymin ,
2)W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 4.100 zł dotacja na realizację projektu Europass Mobility – lepszy start na rynku pracy - program Leonardo da Vinci realizowany przez ZS w Wołominie.
3)W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 1.000 zł wpływ środków - sponsoring imprezy plenerowej Ossów 2014

2. Plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 73 zł w związku ze zmniejszeniem części równoważącej i wyrównawczej subwencji ogólnej.
Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 220.027 zł.

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 994.797 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1) W dziale 600 Transport i łączność zwiększenie planu wydatków o kwotę 713.000 zł z przeznaczeniem na :
a) zwiększenie nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul Spacerowej w Słupnie, gm Radzymin - kwota 460.000 zł przeznaczona na budowę kanalizacji deszczowej
b) zwiększenie nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne pn. przebudowa ul Piłsudskiego i Radzymińskiej , gm Wołomin - kwota 230.000 zł, budowa kanalizacji grawitacyjnej na odcinku od ul Lwowskiej do ul Krakowskiej,
c) zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn Modernizacja drogi w msc Kąty Wielgi, gm Strachówka – kwota 23.000 zł,
2) w dziale 801 Oświata i Wychowanie zwiększenie o kwotę 229.602 zł z przeznaczeniem na :
a) wydatki bieżące ZS Wołomin (zakup biletów lotniczych)- środki programu Leonardo kwota 4.100 zł
b) finansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa wiaty przy ZSS Ostrówek - kwota 11.000 zł ,
c) finansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn. Poprawa stanu technicznego boiska przy ZS Tłuszcz kwota 120.000 zł, przeznaczona na wykonanie nowej nawierzchni.
d) zwiększenie nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja ZSTZ w Radzyminie - kwota 94.502 zł, prace wykończeniowe w salach lekcyjnych.
3) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 52.195 zł w tym :
a) zwiększenie nakładów na organizacje imprez o zasięgu ponad gminnym o kwotę 22.195 zł,
b) zwiększenie dotacji inwestycyjnej dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości – wykonanie parkingu wokół centrum - kwota 30.000 zł

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 774.770 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1) w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie planu wydatków o kwotę 480.000 zł w tym :
a) w poz. Przebudowa drogi Sieraków Słupno - kwota 475.000 zł – konieczność aktualizacji dokumentacji opóźnia termin rozpoczęcia inwestycji
b) w poz .Bezpieczna droga do szkoły – montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych - kwota 5.000 zł , oszczędności poprzetargowe
2) W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie planu wydatków o kwotę 151.000 zł w tym :
a) wydatki bieżące ( usługi remontowe ) - kwota 60.000 zł,
b) w poz. Adaptacja strychu na sale lekcyjne w ZSS Ostrówek - kwota 11.000 zł,
c) w poz. Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Wołominie - kwota 80.000 zł, oszczędności poprzetargowe.
3) w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 35.000 zł w tym :
a) w poz. Budowa zbiornika ppoż. przy Domu Dziecka w Równem - kwota 6.000 zł , oszczędności poprzetargowe,
b)w poz. Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie , kwota 29.000 zł – oszczędności poprzetargowe.
4) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 48.770 zł , w tym :
a) nakłady na realizacje programu współpracy – kwota 33.770 zł,
b) dotacja na prace restauratorskie i konserwatorskie , kwota 15.000 zł , brak wniosków,
5) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zmniejszenie o kwotę 60.000 zł nakładów na bieżące remonty sztucznych boisk.
Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 220.027 zł.

III W tabeli Nr 3 pn Plan wydatków majątkowych na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:
1. zmniejsza się nakłady na zadanie inwestycyjne pn .Przebudowa drogi Sieraków- Słupno, gm Radzymin do kwoty 23.000 zł,
2. zwiększa się nakłady na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul Piłsudskiego i Radzymińskiej , gm. Wołomin do kwoty 861.562 zł ,
3. zmniejsza się nakłady na zadanie inwestycyjne pn . Bezpieczna droga do szkoły – montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych do kwoty 95.000 zł,
4. zwiększa się nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul Spacerowej w Słupnie gm. Radzymin do kwoty 550.000 zł,
5. zwiększa się nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne pn Modernizacja drogi w msc. Kąty Wielgi, gm Strachówka – do kwoty 328.000 zł,
6. zmniejsza się nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne pn Adaptacja strychu na sale lekcyjne w ZSS Ostrówek do kwoty 289.000 zł
7. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa wiaty przy ZSS w Ostrówku - kwota 11.000 zł ,
8. zwiększa się nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne pn Modernizacja budynku ZSTZ w Radzyminie do kwoty 394.502 zł
9. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Poprawa stanu technicznego boiska przy ZS w Tłuszczu kwota 120.000 zł,
10. zmniejsza się nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne pn Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji do kwoty 70.000 zł
11. zmniejsza się nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne pn Wykonanie zbiornika ppoż w msc Równe dla potrzeb Domu Dziecka w Równem do kwoty 94.000 zł
12. zmniejsza się nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul Broniewskiego do kwoty 71.000 zł
13. zwiększa się nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne pn Dotacja na zadanie inwestycyjne Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości do kwoty 110.000 zł.

IV Uaktualnia się tabelę pn Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2014

V Uaktualnia się tabelę pn Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2014

VI Do załącznika Nr 1 Dotacje udzielane w roku 2014 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.07.2014 r., godz. 09.48
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.07.2014 r., godz. 09.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.07.2014 r., godz. 09.48Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1610 razy.