Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2014.
I. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 506.779 zł z następujących źródeł :
1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 120.000 zł - dotacja z Województwa Mazowieckiego przeznaczona na modernizacje drogi w Kątach Wielgi , gm Strachówka,
2) w dziale 600 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie w kwocie 150.000 zł - pomoc finansowa z Gmin Klembów i Dąbrówka,
3) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających w kwocie 233.239 zł
4) W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 3.540 zł z tytułu zgromadzonych odsetek od środków programu Leonardo da Vinci.
II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2.841.540 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1) W dziale 600 Transport i łączność zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.540.000zł z przeznaczeniem na :
a) Zwiększenie nakładów na bieżące utrzymanie dróg - kwota 550.000 zł,
b) zwiększenie nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ul Willowej w Duczkach , gm Wołomin - kwota 100.000 zł
c) zwiększenie nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha- Marianów, gm. Dąbrówka - kwota 160.000 zł,
d) zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn Przebudowa ul Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w msc Ostrówek – kwota 300.000 zł,
e) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn Przygotowanie dokumentacji budowy drogi powiatowej w gminie Marki na odcinku ul Dworkowa- ul Główna , gm. Marki – kwota 50.000 zł,
f) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn modernizacja drogi w msc. Kąty Wielgi, gm Strachówka – kwota 305 .000 zł,
g) zwiększenie dotacji celowej dla Gminy Strachówka o 75.000 zł
2) w dziale 801 Oświata i Wychowanie zwiększenie o kwotę 466.540 zł z przeznaczeniem na :
a) zakup pomocy dydaktycznych do ZSTZ w Radzyminie (środki programu Leonardo ) kwota 3.540 zł
b) finansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn. Dotacja inwestycyjna dla miasta Marki na wykonanie zadania przygotowanie dokumentacji do budowy szkoły ponadgimnazjalnej - kwota 390.000 zł ,
c) finansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakupy inwestycyjne - pracownia komputerowa do ZSE w Wołominie kwota 73.000 zł,
3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 15.000 zł wydatki majątkowe na zadanie pn. „Zakup i montaż przemiennika do celów łączności radiotelefonicznej dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego”,
4) w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 500.000 zł przeznaczone na udzielenie Szpitalowi Powiatowemu SZPZOZ dotacji celowej na finansowanie kosztów zakupu sprzętu specjalistycznego, modernizacji oddziałów szpitalnych i rozbudowy obiektu,
5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 320.000 zł przeznaczoną na utrzymanie pałacu w Chrzęsnem.

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 485.000 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1) w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł w poz. Modernizacja ciągu ulic Kościuszki i Sosnowa w gminie Marki (100.000 zł ) oraz Budowa drogi powiatowej Nr 4330 W wraz z odwodnieniem w msc Adampol , gm Jadów ( kwota 50.000 zł ) ,
2) w dziale 752 Obrona narodowa zmniejszenie planu o kwotę 6.000 zł wydatki bieżące – zakup usług pozostałych,
3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie o kwotę 9.000 zł wydatki bieżące – zakup usług pozostałych,
4) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 320.000 zł, likwidacja instytucji kultury,
Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 2.356.540 zł.
III W tabeli Nr 3 pn Plan wydatków majątkowych na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany :
1. zwiększa się nakłady na zadanie inwestycyjne pn. pn. Budowa ul Willowej w Duczkach , gm Wołomin o kwotę 100.000 zł
2. zwiększa się nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha- Marianów, gm. Dąbrówka o kwotę 160.000 zł,
3. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn Przygotowanie dokumentacji budowy drogi powiatowej w gminie Marki na odcinku ul Dworkowa- ul Główna , gm. Marki – kwota 50.000 zł,
4. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn Modernizacja drogi w msc. Kąty Wielgi, gm Strachówka – kwota 305 .000 zł,
5. zwiększa się dotację celową dla Gminy Strachówka o 75.000 zł
6. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Dotacja inwestycyjna dla miasta Marki na wykonanie zadania przygotowanie dokumentacji do budowy szkoły ponadgimnazjalnej - kwota 390.000 zł ,
7. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakupy inwestycyjne - pracownia komputerowa do ZSE w Wołominie kwota 73.000 zł,
8. zwiększa się kwotę dotacji Szpitalowi Powiatowemu SZPZOZ na finansowanie kosztów zakupu sprzętu specjalistycznego, modernizacji oddziałów szpitalnych i rozbudowy obiektu o kwotę 500.000 zł ,
9. wykreśla się zadanie . Modernizacja ciągu ulic Kościuszki i Sosnowa w gminie Marki z kwotą 100.000 zł ,
10. Wykreśla się zadanie Budowa drogi powiatowej Nr 4330 W wraz z odwodnieniem w msc Adampol , gm Jadów z kwotą 50.000 zł
11. Dodaje się nowe zadanie pn. „Zakup i montaż przemiennika do celów łączności radiotelefonicznej dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego” z kwotą 15.000 zł

IV W tabeli Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku zwiększa się kwotę przychodów o 1.849.761 zł w pozycji wolne środki.
V Do załącznika Nr 1 Dotacje udzielane w roku 2014 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale W tabeli Nr 3

VI Uaktualnia się tabele pn Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2014 oraz Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2014.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.07.2014 r., godz. 14.22
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.07.2014 r., godz. 14.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.07.2014 r., godz. 14.22Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 825 razy.