Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2029

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2014 dokonanych w okresie od 30-05-2014 r. do 27-06-2014 r.
I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 506.399 zł,

- zmiany wprowadzono uchwałą nr 122/2014/2014 z dnia 12 czerwca 2014r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów o kwotę 3.700 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 88 z dnia 06.06.2014 r.(dział 754 rozdział 75411),
- zmiany wprowadzono uchwałą nr 122/2014./2014 z dnia 12 czerwca 2014r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zmniejszenie dochodów o kwotę 4.080 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 72 z dnia 22.05.2014 r.(dział 852 rozdział 85203),

- zmiany wprowadzono uchwałą XLIII – 487/2014/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Rady Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów o kwotę 120.000 zł dotacja z Województwa Mazowieckiego przeznaczona na modernizację drogi w Kątach Wielgi, gm Strachówka (dział 010 Rolnictwo i łowiectwo))
• zwiększenie dochodów o kwotę 150.000 zł pomoc finansowa z Gmin Klembów i Dąbrówka (dział 600 Drogi publiczne i Powiatowe)
• zwiększenie dochodów o kwotę 233.239 zł zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających (dział 758 Różne rozliczenia)
• zwiększenie dochodów o kwotę 3.540 zł z tytułu zgromadzonych odsetek od środków programu Leonardo da Vinci

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 2.356.160 zł
- zmiany wprowadzono uchwałą nr 122/2014/2014 z dnia 12 czerwca 2014r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.700 zł wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom dla KPPSP w Wołominie (dział 754) rozdział 75411)
• zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.080 zł dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dział 852 rozdział 85203)
- zmiany wprowadzono uchwałą XLIII – 487/2014/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Rady Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących 550.000 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg (dział 600Transport i łączność)
• zwiększenie wydatków bieżących 3.540 zł zakup pomocy dydaktycznych do ZSTZ w Radzyminie (środki Programu Leonardo)
• zwiększenie wydatków bieżących 320.000 zł wydatki przeznaczone na utrzymanie pałacu w Chrzęsnem (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego )
• zmniejszenie wydatków o kwotę 320.000 zł likwidacja instytucji kultury ( dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)

III. Wydatki majątkowe wzrost o kwotę 1.818.000 zł
- zmiany wprowadzono uchwałą XLIII – 487/2014/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Rady Powiatu Wołomińskiego

• zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 Transport i łączność na zadania:
a) zwiększa się nakłady na zadanie inwestycyjne pn. pn. Budowa ul Willowej w Duczkach , gm Wołomin o kwotę 100.000 zł,
b) zwiększa się nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha- Marianów, gm. Dąbrówka o kwotę 160.000 zł,
c) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn Przygotowanie dokumentacji budowy drogi powiatowej w gminie Marki na odcinku ul Dworkowa- ul Główna , gm. Marki – kwota 50.000 zł,
d) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn Modernizacja drogi w msc. Kąty Wielgi, gm Strachówka – kwota 305 .000 zł,
e) zwiększenie się nakładów o kwotę 300.000 zł Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek gm Klembów.
f) zwiększa się dotację celową dla Gminy Strachówka o 75.000 zł
g) w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł w poz. Modernizacja ciągu ulic Kościuszki i Sosnowa w gminie Marki ( 100.000 zł ) oraz Budowa drogi powiatowej Nr 4330 W wraz z odwodnieniem w msc Adampol , gm Jadów ( kwota 50.000 zł ) ,
h) zwiększenie w dziale 754 Zarzadzanie kryzysowe dodaje się zadanie pn Zakup i montaż przemiennika do celów łączności radiotelefonicznej dla Wydziału zarzadzania Kryzysowego
15.000 zł

IV. Zmiany w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Zadanie
Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych.
Zwiększenie o kwotę 500.000 zł przeznaczone na udzielenie Szpitalowi Powiatowemu SZPZOZ dotacji celowej na finansowanie kosztów zakupu sprzętu specjalistycznego, modernizacji oddziałów szpitalnych i rozbudowy obiektu,
Limit wydatków na rok 2014 kwota 3.000.000 zł.

Zadanie
Leonardo da Vinci Projekt - Praktyki zawodowe uczniów ZSTZ na rynkach pracy w Unii Europejskiej
Zwiększenie wydatków bieżących 3.540 zł zakup pomocy dydaktycznych do ZSTZ w Radzyminie (środki Programu Leonardo).
Limit wydatków na rok 2014 kwota 156.947 zł.

Został poprawiony załącznik dotyczący nazwy zadania

Leonardo da Vinci Projekt - Praktyki zawodowe uczniów ZSTZ na rynkach pracy w Unii Europejskiej

Leonardo da Vinci Projekt - Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo.

V. Przychody budżetu:

Wzrost kwoty wolnych środków o kwotę 1.849.761 zł


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.07.2014 r., godz. 14.07
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.07.2014 r., godz. 14.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.07.2014 r., godz. 14.07Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1019 razy.