Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Przepisy art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 595 z późn zm.) stanowią, że do kompetencji Rady należy:
1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej,
2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego jst wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu.
Powyższe sprawozdania zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w ustawowym terminie.
Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr Wa.135.2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. wydała pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu. Sprawozdanie finansowe Powiatu zostało zbadane przez firmę POL-TAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, uprawnioną do badania sprawozdań finansowych.
Zdaniem biegłego zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:
„a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2013 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
b) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w ustawie zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.”


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.26
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2014 r., godz. 12.26Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 773 razy.