Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik

Uzasadnienie
W dniu 26.03.2014 r. wpłynęła do Rady Powiatu Wołomińskiego skarga Pana W. S. z dnia 24.03.2014r. na Starostę Wołomińskiego. Skarżący zarzuca w niej nienależyte wykonywanie zadań nadzorczych wobec Wicestarosty, naruszenie praworządności, a także przewlekłe załatwianie sprawy skargi z dnia 14.11.2013r.
Skarżący zarzuca nieuzasadnioną przewlekłość postępowania polegającą na rozpatrzeniu przez Starostę skargi na Wicestarostę po upływie 4 miesięcy od jej złożenia.
Należy zauważyć, że przedmiotowa skarga z dnia 14.11.2013r. była adresowana do Rady Powiatu. Skarżący sformułował w niej zarzuty wobec Starosty i Wicestarosty Wołomińskiego. Projekt uchwały w tej sprawie znalazł się w porządku obrad styczniowej sesji Rady. W trakcie sesji, w dniu 30.01.2014r. Rada zdecydowała o ponownym przekazaniu projektu uchwały do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. Nowy projekt uchwały przygotowany przez Komisję wpłynął pod obrady Rady na następnej sesji w dniu 27 lutego 2014r., podczas której podjęto uchwałę „w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego oraz przekazania Staroście skargi na Wicestarostę”. Następnie, w dniu 3 marca 2014r. skarga z 14.11.2014r. zgodnie z zapisem uchwały, w części dotyczącej zarzutów wobec Wicestarosty została przekazana do rozpatrzenia Staroście. Ten udzielił odpowiedzi na skargę pismem z dnia 17.03.2014r., a więc w ciągu 14 dni od dnia jej wpłynięcia z Rady Powiatu. Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, na posiedzeniu 23.04.2014r., po zapoznaniu się z aktami sprawy wnioskuje o uznanie skargi w części dotyczącej przewlekłości postępowania za bezzasadną.
Co do zarzutu naruszenia praworządności oraz nienależytego wykonywania przez starostę zadań nadzorczych wobec wicestarosty, to rada powiatu nie ma uprawnień nadzorczych wobec starosty jako pracodawcy, zwierzchnika służbowego wicestarosty. W związku z tym skargę w tej części pozostawia się bez rozpatrzenia.
Wobec powyższego Rada postanawia, jak na wstępie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2014 r., godz. 10.31
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2014 r., godz. 10.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2014 r., godz. 10.31Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 767 razy.