Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik

Uzasadnienie
W dniu 24.03.2014r. wpłynęła od Wojewody Mazowieckiego do Rady Powiatu Wołomińskiego przekazana w trybie art. 231 KPA skarga Pani M. M. z 26.02.2014r. w zakresie dotyczącym Starosty Wołomińskiego. Skarżąca zarzuca w niej zakłócanie ładu społecznego i niekompetencje w zakresie działań administracyjnych architektoniczno – budowlanych. Skarżąca uzasadnia, że zostało wydane niezgodnie z warunkami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Kobyłka pozwolenie na budowę dwóch obiektów budowlanych wielorodzinnych w zabudowę osiedla z działkami z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz niezgodnie z prawem budowlanym zostało usytuowane okno. Występuje także zagrożenie pożarowe spowodowane brakiem drogi przeciwpożarowej i zbyt bliskim usytuowaniem obiektu budowlanego przy linii graniczącej z nieruchomością Skarżącej.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 23.04.2014r. wnioskuje o uznanie skargi w części dotyczącej działań Starosty Wołomińskiego za bezzasadną.
Z wyjaśnień wynika, że inwestor uzyskał pozwolenie na budowę trzech budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej- budynki ”A”, „B” i „C” na działce ew. nr xxx obr. xxx przy ul. C. w Kobyłce. Zatwierdzony decyzją nr 573p/2011 znak WAB.6740.10.1.7.2011 z dnia 6 maja 2011r. Projekt budowlany przewiduje wykonanie maksymalnie trzech kondygnacji. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Północnej Części Miasta Kobyłka uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Kobyłce nr XVI/172/04 z dnia 15.01.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 25 poz. 835). Inwestycja znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych – oznaczenie w planie symbolem MNU. Inwestor nie uzyskał pozwolenia na budowę czwartej kondygnacji gdyż było by to niezgodne z wyżej wymienionym planem zagospodarowania. Zgodnie z § 12 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie może być mniejsza niż 1,5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, a także do takich części budynku jak galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa. Warunek ten został spełniony w zatwierdzonym projekcie budowlanym. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionego rozporządzenia ze względu na zachowanie odległości 4 m od granicy działki sąsiedniej ściany projektowanych budynków mogą posiadać otwory okienne i drzwiowe. Ściana zaprojektowana w odległości zgodnej
z § 12. ust. 1 pkt 2 nie posiada okien ani drzwi. Ponadto zgodnie z § 209 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) budynki mieszkalne zalicza się do klasy ZL IV. W związku z tym, że zgodnie z § 4. ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.) „uzgodnienia wymagają następujące projekty budowlane: budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I , ZL II lub ZL V” – projekty budynków zakwalifikowane jako ZL IV nie wymagają takiego uzgodnienia.
Wobec powyższego Rada postanawia jak na wstępie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2014 r., godz. 10.29
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2014 r., godz. 10.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2014 r., godz. 10.29Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 866 razy.