Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2029

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2014 dokonanych w okresie od 24-04-2014 r. do 29-05-2014 r.
I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 4.141472 zł,

- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-74/2014 z dnia 30.04.2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7.162 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 36 z dnia 14.04.2014 r.(dział 754 rozdział 75411),
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.000 zł dotacja celowa przekazana do budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dział 801 rozdział 80102),
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 55.898 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 45 z dnia 17.04.2014 r.
- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-93/2014 z dnia 17.05.2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów bieżących 1.008.703 zł dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
• zwiększenie dochodów bieżących 45.000 zł dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-100/2014 z dnia 21.05.2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego
zwiększenie dochodów bieżących 69.274 zł dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-109/2014 z dnia 29.05.2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów bieżących 562.876 zł dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,


- zmiany wprowadzono uchwałą nr XLII-477/2014 z dnia 29 maja 2014 Rady Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów majątkowe 264.151 zł na pomoc finansową:
a) z Gminy Wołomin ul. Willowa kwota 204.151 zł (dział 600 rozdział 60014)
b) z Gminy Poświętne ul. Hellenów –Cisówka 60.000 zł(dział 600 rozdział 60014)
• zmniejszenie dochodów o kwotę 432 zł podatek dochodowy od osób fizycznych (dział 756 rozdział 75622)
• zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 925.900 zł Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, (dział 758 rozdział 75802)
• zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 6 zł z subwencji ogólnej z budżetu państwa,(dział 758 rozdział 75803)
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 533.427 zł zwrot niewykorzystanych środków niewygasających (dział 758 rozdział 75814)
• zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 21 zł z subwencji ogólnej z budżetu państwa,(dział 758 rozdział 75832)
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.540 zł dotacja z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
na realizacje projektu Program Rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim - wsparcie uczniów ostatnich klas o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dział 801 rozdział 80120)
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 32.500 zł dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu Praktyka czyni mistrza - program rozwojowy dla technikum Zespołu Szkół w Zielonce (dział 801 rozdział 80130),
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 624.500 zł środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędy pracy.

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 4.643.730 zł
- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-74/2014 z dnia 30.04.2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.162 zł przeznaczoną na wydatki bieżące pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy dla Komendy Powiatowej PSP
w Wołominie,
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł przeznaczoną zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla ZSS w Markach w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania
i opieki w klasach I-III szkól podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 55.898 zł przeznaczoną dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-93/2014 z dnia 17.05.2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących 1.008.703 zł dotacja przeznaczona na uregulowanie odszkodowań,
• zwiększenie wydatków bieżących 45.000 zł, dotacja celowa przekazana środki finansowe związane z dofinansowaniem pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji,
- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-100/2014 z dnia 21.05.2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących 69.274 zł pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy wypłatę odpraw emerytalnych nagród jubileuszowych zasiłków za gospodarowanie, pomocy mieszkaniowych świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz na wydatki bieżące,
- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-109/2014 z dnia 29.05.2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących 562.876 zł wydatki bieżące:
a) pozostałe odsetki kwota 4.574 zł,
b) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych kwota 558.302 zł,
- zmiany wprowadzono uchwałą nr XLII-477/2014 z dnia 29 maja 2014 Rady Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących 322.859 zł wydatki na poręczenie kredytu,(dział 757 rozdział 75704),
• zmniejszenie wydatków bieżących 60 zł wpłata do budżetu państwa(dział 758 rozdział 75832),
• zwiększenie wydatków bieżących 624.500 zł wydatki i pochodne od wynagrodzeń Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie,(dział 853 rozdział 85333)
• zwiększenie wydatków bieżących 80.000 zł dotacja na zadania bieżące Centrum Dziedzictwa
i Twórczości w Wołominie utwardzenie placu (dział 921 rozdział 92113)
• zmniejszenie wydatków bieżących 15.000 zł zakup materiałów i usług,(dział 754 rozdział 75414)
• zwiększenie wydatków bieżących 6.540 zł wydatki na projekt Program Rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim - wsparcie uczniów ostatnich klas o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
• zwiększenie wydatków bieżących 32.500 zł wydatki na projekt Praktyka czyni mistrza - program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół w Zielonce,


III. Wydatki majątkowe wzrost o kwotę 1.917.478 zł
- zmiany wprowadzono uchwałą nr XLII-477/2014 z dnia 29 maja 2014 Rady Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1.833.478 zł na zadania:
a) zwiększenie nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ul. Willowej
w Duczkach gm. Wołomin o kwotę 274.151 zł
b) Zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi Helenów-Cisówka
gm. Poświętne – kwota 60.000 zł
c) Zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa mostu na drodze powiatowej
Nr 4366W, Nr 4352W oraz jej remont w zakresie wykonania chodników i odwodnienia,
gm. Kobyłka i Zielonka, - kwota 925.900 zł
d) zwiększenie nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka kwota 20.720 zł,
e) zwiększenie nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne Przebudowa ul. Żymirskiego
w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek gm. Klembów kwota 16.740 zł
f) zwiększenie nakładów finansowych na nowe zadanie inwestycyjne Modernizacja skrzyżowań
w ul. Wileńskiej, gm. Wołomin kwota 35.178 zł
g) zwiększenie nakładów finansowych na nowe zadanie inwestycyjne Przebudowa ulicy Załuskiego
w Kobyłce - aktualizacja dokumentacji projektowej kwota 92.250 zł
h) zwiększenie nakładów finansowych na nowe zadanie inwestycyjne Budowa chodnika w ul. Wyszyńskiego, gm. Radzymin kwota 40.000 zł
i) zwiększenie nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne Przebudowa ul. Piłsudskiego
j) i Radzymińskiej gm. Wołomin kwota 71.562 zł
k) zwiększenie nakładów finansowych na nowe zadanie inwestycyjne Budowa nowego śladu drogi 635
od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8 kwota 296.977 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się nowe zadanie pn Zakup bilbordu ostrzegawczego w pasie drogi Nr 631 w msc. Zielonka z kwotą 15.000 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 9.000 zł na zadanie Instalacja systemu alarmowego w ZSS w Wołominie,
- zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 50.000 zł na zadanie Wymiana oświetlenia konwencjonalnego na oświetlenie typu LED w DPS w Zielonce,
- - zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 801 Oświata i wychowanie pn Budowa parkingu przy ZSS w Ostrówku, gm Klembów z kwotą 70.000 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzenie nowego zadania pn. Dotacja na zadanie inwestycyjne Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie - wykonanie parkingu wokół centrum z kwotą 80.000 zł

IV. Zmiany w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

1.Wprowadzenie zadania
Projekt "Praktyka czyni mistrza" - Program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce
kwota na rok 2014 - 32.500 zł
kwota na rok 2015 - 21.600 zł
Limit wydatków kwota 54.100 zł

V. Przychody budżetu:

Wzrost kwoty wolnych środków o kwotę 502.258 zł

VI. Poręczenia i gwarancje

Powiat Wołomiński udzielił poręczenia dla Szpitala Powiatowego w Wołominie w związku z udzieleniem kredytu w wysokości 8.000.000 zł /okres kredytowania 15 lat/


Aktualizuje się dane dotyczące dochodów i wydatków oraz okres na jaki sporządzona jest Wieloletnia Prognoza Finansowa tj. wydłuża się do roku 2029, co jest związane z planowanym udzieleniem poręczenia kredytu zaciągniętego w roku 2014 przez |Szpital Powiatowy na okres 15 lat.”


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2014 r., godz. 10.15
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2014 r., godz. 10.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2014 r., godz. 10.15Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1020 razy.