Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLII - 477/2014

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.12.2013r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
Uchwała Nr XLII-477/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 maja 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.12.2013r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2013 poz. 595 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz U z 2013 r. poz 885 z późn. zm.)- Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§1


Do uchwały Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§2


1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego w wyniku, których zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.386.559 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 160.541.328 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego w wyniku, których zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.888.817 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 164.117.235 zł.

§3


Treść § 2 ust. 1 i 2 uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.575.907 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.981.400 zł
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 1.594.507 zł.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 9.594.507 zł, z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.000.000 zł
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 4.094.507 zł.
c) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 1.500.000 zł”
zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§4


Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2014” polegającej na dodaniu w dziale 801 w rozdziale 80102 pozycji Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie” z kwotą dochodów i wydatków w wysokości 10.100 zł.

§5


Wyodrębnia się w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

§6


Dokonuje się zmiany:
1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2014” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
2) Tabeli nr 4 pn.:”Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
3) Tabeli Nr 5 pn.:”Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2014” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.
4) Tabeli Nr 7 pn.:”Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2014” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.
5) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2014 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
6) Załącznika Nr 2 pn.:”Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2014” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§7


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 02.06.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2014 r., godz. 09.52
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2014 r., godz. 10.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2014 r., godz. 10.39Małgorzata JeznachEdycja strony
03.06.2014 r., godz. 09.52Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2343 razy.