Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLII - 476/2014

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2024
Uchwała Nr XLII - 476/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 maja 2014r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2024


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz.595 z póż.zm.) oraz art. 226, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885z póź.zm.) – Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2024 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Tytuł uchwały nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie :
„ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2029”
2. Dokonuje się zmiany tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w ten sposób że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Do Wieloletnie Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 03.06.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2014 r., godz. 09.46
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2014 r., godz. 10.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2014 r., godz. 10.37Małgorzata JeznachEdycja strony
03.06.2014 r., godz. 10.10Małgorzata JeznachEdycja strony
03.06.2014 r., godz. 09.46Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1766 razy.