Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLII – 475/2014

zmieniająca Uchwałę Nr XLVII-354/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzenia i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych
Uchwała Nr XLII – 475/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 maja 2014r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLVII-354/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzenia i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 229 ust 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)- Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do Uchwały Nr XLVII-354/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzenia i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

Dodaje się Zespół Szkół Specjalnych im ks. Jana Twardowskiego z siedzibą w Wołominie przy ul. Miłej 22 do wykazu jednostek oświatowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku.


§ 3

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLVII-354/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2010r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 02.06.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2014 r., godz. 09.41
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2014 r., godz. 09.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2014 r., godz. 09.41Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1937 razy.