Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLII – 474/2014

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia długoterminowego kredytu bankowego zaciąganego przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ
Uchwała Nr XLII – 474/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia długoterminowego kredytu bankowego zaciąganego przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595) oraz art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie przez Powiat Wołomiński poręczenia długoterminowego kredytu zaciąganego celem poprawy płynności finansowej przez Szpital Powiatowy
w Wołominie SZPZOZ do maksymalnej wysokości 8.000.000 zł (słownie: ośmiu milionów złotych) w banku wybranym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.


§ 2

Poręczenie, o którym mowa w § 1, zostanie udzielone na następujących warunkach:
1.Poręczenie udziela się do maksymalnej wysokości 11.260.212 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwanaście złotych) i obejmuje ono:
a) kapitał do maksymalnej wysokości 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów złotych) z roczną spłatą rat kapitałowych nie wyższą niż 615.400 zł (słownie: sześćset piętnaście tysięcy czterysta złotych 60/100).
b) odsetki i prowizja do maksymalnej wysokości 3.260.212 zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwanaście złotych).
2. Okres kredytowania nie dłuższy niż 15 lat, karencja w spłacie kapitału nie dłuższa niż 2 lata.
3. Poręczenia udziela się od dnia zawarcia umowy, do dnia 30.09.2029r.
4. Roczne zobowiązania Powiatu Wołomińskiego z tytułu poręczenia nie może przekroczyć sumy rat kapitałowych i odsetkowych dla danego roku wynikających z harmonogramu spłaty kredytu stanowiącego integralną część umowy kredytowej.
5. Każda spłata raty kapitałowej oraz odsetkowej pomniejsza udzielone poręczenie.
6. Poręczyciel – Powiat Wołomiński ponosić będzie odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika-Szpitala Powiatowego w przypadku, gdy dłużnik ich nie wykona zgodnie z treścią umowy pożyczki lub kredytu, według obowiązującego dłużnika harmonogramu spłat pożyczki lub kredytu z wyłączeniem możliwości dochodzenia od poręczyciela kwot przewyższających w danym roku sum zabezpieczonych w budżecie Powiatu w latach 2014-2029, również w razie postanowienia poręczonego kredytu w stan natychmiastowej wymagalności.
7. Poręczenie wygasa po uregulowaniu przez dłużnika – Szpital Powiatowy w całości zobowiązań wynikających z umowy kredytowej.


§ 3

1. Spłata ewentualnych zobowiązań z tytułu udzielanego poręczenia nastąpi z dochodów własnych Powiatu.
2. Środki na ten cel zostają ujęte w budżecie w latach 2014-2029 w wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiemu i upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia odpowiedniej umowy.


§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 02.06.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2014 r., godz. 09.38
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2014 r., godz. 09.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2014 r., godz. 09.38Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2098 razy.