Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: wykonanie mapy z projektowanym podziałem

Termin składania ofert: 17 czerwca 2014 r. godzina 12.00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:
wykonanie mapy z projektowanym podziałem (wraz z wykazem synchronizacyjnym), obejmującym działkę ewidencyjną nr 748, położoną w Sulejowie, w gminie Jadów, w celu nieodpłatnego przekazania prawa własności części działki, w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.).

Miejsce składania ofert :
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10.

Termin składania ofert:
17 czerwca 2014 r. godzina 12.00

Termin otwarcia ofert:
17 czerwca 2014 r. godzina 13.00

Do oferty należy dołączyć:

1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty (Załącznik Nr 1).
3. Akceptację istotnych postanowień umowy poprzez złożenie stosownego podpisu (Załącznik Nr 2).
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych. (Załącznik Nr 3)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
(Załącznik Nr 4)
6. Kopię uprawnień zawodowych w zakresie prac geodezyjnych (wymagana wersja poświadczona za zgodność z oryginałem).

Informacji w przedmiotowym zakresie udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10, Wołomin tel. (22) 787 30 10 wew. 103

Zapraszamy do składania ofert


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Joanna Wieczorek, data: 30.05.2014 r., godz. 14.17
Ostatnia aktualizacja:Joanna Wieczorek, data: 05.06.2014 r., godz. 10.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.06.2014 r., godz. 10.55Joanna WieczorekEdycja strony
30.05.2014 r., godz. 14.18Joanna WieczorekEdycja strony
30.05.2014 r., godz. 14.17Joanna WieczorekDodanie strony

Strona oglądana: 3913 razy.