Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zespół Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Wykonanie konserwacji boiska sportowego „Orlik 2012”

Termin składania ofert: 29.05.2014 r. godzina 10.00
Zespół Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:
Wykonanie konserwacji boiska sportowego „Orlik 2012”

Oferta powinna zwierać wycenę podstawowej i kompleksowej konserwacji boiska przy uwzględnieniu prac wskazanych poniżej:

konserwacja podstawowa:
 Oczyszczanie boiska z zanieczyszczeń
 Czesanie oraz bronowanie usuwające brud
 Spulchnianie górnej warstwy wypełnienia – granulatu
 Czyszczenie wypełnienia – granulatu
 Szczotkowanie – odświeżenie i prostowanie pozaginanych i połamanych włókien trawy

konserwacja kompleksowa:
 Oczyszczenie/odkurzenie boiska z zanieczyszczeń/osadów przy pomocy odkurzacza i szczotek rotujących
 Spulchnienie i rozdrobnienie zbitego granulatu w celu rozluźnienia materiału i zapewnienia właściwej pracy systemu drenażowego
 Czyszczenie wypełnienia – granulatu i oddzielenie zanieczyszczeń
 Szczotkowanie murawy szczotkami przeciwbieżnymi w celu oczyszczenia płyty z zanieczyszczeń (typu liście, kamienie, materiał organiczny) oraz równomierne rozprowadzenie oczyszczonego granulatu
 Prostowanie i odświeżenie pozaginanych i połamanych włókien trawy poprzez zaczesanie specjalną szczotką
 Uzupełnienie i równomierne rozprowadzenie świeżego granulatu wg potrzeb (granulat dostarcza wykonawca usługi)
 Ponowne szczotkowanie wyczyszczonej nawierzchni w celu dokładnego i równomiernego rozprowadzenia uzupełnionego granulatu
 Podklejanie nawierzchni
 Czyszczenie boiska poliuretanowego, uzupełnianie ubytków.

Miejsce składania ofert: Sekretariat Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85

Termin składania ofert: 29.05.2014 r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert: 29.05.2014 r. godzina 10.30

Do oferty należy dołączyć:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty.
3. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1)
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 (Załącznik Nr 2)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 (Załącznik Nr3)
6. Kosztorys ofertowy szczegółowy.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Joanna Wieczorek, data: 21.05.2014 r., godz. 15.21
Ostatnia aktualizacja:Joanna Wieczorek, data: 21.05.2014 r., godz. 15.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.05.2014 r., godz. 15.21Joanna WieczorekDodanie strony

Strona oglądana: 3967 razy.