Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik

Uzasadnienie
W dniu 23.12.2013r. wpłynęła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Infrastruktury i Środowiska do Rady Powiatu Wołomińskiego skarga Pani M. G. z 03.12.2013r. na działania Starosty Wołomińskiego polegające na ignorowaniu skarg i wniosków mieszkańców Leśniakowizny dotyczących nadmiernego ruchu samochodów ciężarowych na nieprzystosowanej do tego drodze powiatowej - ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiźnie.
Skargi o tej samej treści wpłynęły także w dniu 13.01.2014r. z Wydziału Kontroli, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w dniu 14.01.2014. z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniach w dniach 23.01.2014r., 14.03.2014r. oraz 11.04.2014r. po zapoznaniu się z wyjaśnieniami pracowników Wydziałów Budownictwa, Inwestycji i Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska wnioskują o uznanie skargi za bezzasadną. Pani M. G., reprezentująca Komitet Społeczny Leśniakowizny, skarży się m.in. na:
1) uciążliwości związane z dynamicznym rozwojem terenu Leśniakowizny przejawiającym się w powstawaniu nowych firm. Działalność tych podmiotów (m.in. firmy transportowe, segregujące odpady, produkujące podłoże organiczne oraz oczyszczalnia ścieków KRYM obsługująca gminy Wołomin i Kobyłka) koncentruje się przy ul. Kasprzykiewicza, będącej drogą powiatową nr 4314W biegnącą przez wieś. Zdaniem mieszkańców jest ona nieprzystosowana do nadmiernego ruchu samochodów ciężarowych oraz innego ciężkiego sprzętu wykorzystywanego przez przedsiębiorców. Liczny ruch TIR-ów poruszających się z nadmierną prędkością, często w terenie z zakazem przejazdu ciężarówek powyżej 3,5 t oraz nielegalne parkowanie było przedmiotem licznych skarg składanych przez mieszkańców do Starosty Wołomińskiego oraz Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. Mieszkańcy skarżą się na zwiększenie hałasu, niszczenie chodników oraz nawierzchni drogi, a także zagrożenie stanu bezpieczeństwa dla innych użytkowników drogi.
W związku z tym skarżąca zarzuca Staroście, jako zarządcy drogi niewłaściwe zarządzanie ruchem na ul. Kasprzykiewicza, żądając jednocześnie zmiany kategorii drogi z powiatowej na gminną i zaplanowanie nowego śladu drogi powiatowej.
2) Ponadto skarżąca zwraca uwagę na zwiększające się zanieczyszczenie środowiska i systematyczną degradację terenu w związku z działalnością lokalnych firm, których przybywa z roku na rok, a ich powstawanie odbywa się –zdaniem skarżącej-często bez wiedzy i konsultacji z mieszkańcami. Pani G. podkreśla, że teren wsi jest strefą obszaru chronionego, w której zabrania się lokalizowania i rozbudowy już istniejących inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.
3) Skarżąca podkreśla bezczynność władz miasta, Powiatu i Policji w stosunku do sygnalizowanych wielokrotnie problemów. Zarzuca Staroście ignorowanie skarg i wniosków wpływających do urzędu w tej sprawie i lekceważący stosunek do mieszkańców Leśniakowizny przejawiający się nieprzygotowaniem do spotkań w tej sprawie, nieuzasadnionym ich skracaniem, udzielaniem wymijających odpowiedzi oraz brakiem dobrej woli w wypracowaniu kompromisowego rozwiązania problemów.

Ad.1
Odnosząc się do zarzutu nadmiernego ruchu pojazdów ciężarowych na w/w drodze – ruch na drodze pojazdów o ładowności powyżej 3,5 tony odbywa się na podstawie wydawanych przez Starostę upoważnień. Do ich otrzymania są upoważnieni mieszkańcy posesji przyległych do drogi oraz prowadzące tam działalność gospodarczą przedsiębiorstwa. W chwili obecnej brak jest możliwości całkowitego wyłączenia w/ w drogi z możliwości przejazdu pojazdów ciężarowych jak postulują mieszkańcy.
Co do zwiększonego zagrożenia bezpieczeństwa i dużej ilości wypadków związanych ze stanem technicznym drogi, to nie potwierdzają tego wyjaśnienia Komendanta Powiatowego Policji. Droga powiatowa nr 4314W nie jest rejonem szczególnie zagrożonym zdarzeniami drogowymi . Od 2011r do końca 2013 miało na niej miejsce 21 wypadków z tego tylko 7 to zderzenia ze zwierzyną leśną lub najechanie na wyrwę, pozostałe wynikały ze zbyt szybkiej lub niezgodnej z przepisami jazdy. Ponadto kontrole Policji dotyczące respektowania znaków, ograniczenia prędkości itp. – są regularnie wykonywane, a kierowcy nieprzestrzegający ograniczeń karani mandatami. W zakresie przestrzegania ograniczenia ciężaru pojazdu naruszenia te są znacznie rzadsze niż przekroczenia dozwolonej prędkości. Nie ma jednak możliwości ograniczenia możliwości korzystania z drogi jedynie przez mieszkańców i tylko przez samochody osobowe.
Nie są prowadzone prace projektowe dotyczące nowego przebiegu drogi powiatowej, nie jest obecnie również realizowany żaden projekt techniczny związany z przebudową lub modernizacją w/w drogi. Proponowana zmiana kategorii drogi na gminną nie jest obecnie rozpatrywana. Sama zmiana kategorii nie spowoduje bowiem ustąpienia dolegliwości. Zarówno drogi gminne, jak i powiatowe są drogami publicznymi, ogólnodostępnymi, na których ograniczenie w ruchu może być spowodowane jedynie względami bezpieczeństwa.
W roku 2014 została zabezpieczona kwota 714.000 zł na modernizację drogi, mającej na celu poprawę jej obecnego stanu, zapewnienie poprawy bezpieczeństwa użytkowania, zapobiegające jej dalszej degradacji. Nie zmienią się natomiast jej parametry techniczne tj. szerokość, przebieg, konstrukcja. Takie zmiany wymagają znacząco większych nakładów finansowych. Wieloletni Plan Inwestycyjny zakłada coroczne przeznaczanie kwoty ok. 650.000 zł na kolejne prace, co pozwoli w kolejnych latach po dokonaniu remontu całego pasa jezdni na wykonanie chodników, ciągów rowerowych, miejscowego odwodnienia.

Ad.2
Należy podkreślić, że dla terenu wsi Leśniakowizna brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 29.08.2002r. dla Gminy Wołomin zostało uchwalone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To według jego ustaleń, na terenie części wsi znajdują się obszary przemysłu i usług.
W świetle obowiązujących przepisów nie jest wymagane zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność podlega rejestracji (którą zajmują się gminy, nie powiaty), a jeśli nie wymaga koncesji, nie można odmówić jej rejestracji. Zezwoleń w formie koncesji wymagają tylko określone rodzaje działalności. Na terenie wsi działalność prowadzi ok. 40 firm (wg danych CEIDG). Z tego firmy prowadzące działalność w zakresie: transportu - 5,usług budowlanych – 10, gospodarki odpadami – 1, handlu –7, produkcyjne – 2, inne – 15.Brak jest zarejestrowanych firm prowadzących skup złomu. Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (szczególnie szkodliwych) obowiązuje tylko w strefie szczególnej ochrony ekologicznej, a takiej na terenie wsi nie ma. Obszary objęte ochroną przyrody w postaci Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOCHK) występują we wschodniej i południowej części wsi.
Kontrole przeprowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa nie potwierdzają zarzutu zasypywania przez przedsiębiorców naturalnego bagna w sąsiedztwie ul. Kasprzykiewicza poprzez podwyższenie terenu swoich działek, ani innych naruszeń warunków zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Każdorazowo, w przypadku zgłaszania przez mieszkańców skarg prowadzone były kontrole lub oględziny na terenie firm. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących przepisów, kierowano zawiadomienia do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Mińsku Mazowieckim. Skargi kierowane do Wydziału Ochrony Środowiska nie dotyczyły nigdy nadmiernego hałasu. Natomiast działalność polegająca na magazynowaniu materiałów budowlanych nie wymaga zezwolenia w zakresie ochrony środowiska. Magazynowanie odpadów w postaci gruzu, jeśli jest prowadzone bez zezwolenia na zbieranie odpadów, podlega kontroli burmistrza.

Ad.3
Co do zarzutu bezczynności i ignorowania mieszkańców procesie administracyjnym, to na wszystkie wnioski i zapytania w tym, te w trybie dostępu do informacji publicznej wpływające do Wydziału Ochrony Środowiska oraz Wydziału Budownictwa zainteresowani otrzymali odpowiedzi. Do WOŚ nie wpłynęły natomiast wnioski o udostępnienie dokumentów z wynikami kontroli. W sprawie swoich skarg mieszkańcy uczestniczyli
w spotkaniach ze Starostą, Przewodniczącym Rady oraz we wspólnych posiedzeniach Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska. Starosta uprzedzał przed spotkaniem (zgodnie z harmonogramem) o możliwej, przewidywanej długości spotkania.

Komisje: Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska na podstawie przedstawionych dokumentów i wyjaśnień nie stwierdziły zaniedbań ze strony pracowników Starostwa. Stwierdziły jednak, że należy zintensyfikować działania na rzecz poprawy bytu mieszkańców Leśniakowizny. W związku z tym postanowiły sformułować następujące wnioski:
1. do Burmistrza Wołomina
- o przygotowanie nowych rozwiązań komunikacyjnych, które umożliwiłyby korzystanie przez środki transportu podmiotów gospodarczych z alternatywnych dróg dojazdu do firm znajdujących się na terenie Leśniakowizny w związku z prowadzoną działalnością, co pozwoliłoby na zmniejszenie uciążliwości ruchu dla okolicznych mieszkańców;
2. do Burmistrza Wołomina oraz Starosty Wołomińskiego
- o wnikliwszą kontrolę działalności firm zlokalizowanych na terenie Leśniakowizny w celu wyeliminowania działań niezgodnych z warunkami działalności tych przedsiębiorców;
3. do Starosty Wołomińskiego
- o ustawienie znaków zakazu zatrzymania przede wszystkim dla samochodów ciężarowych przy ul. Kasprzykiewicza nr 9 do 81 (na wysokości sali weselnej Zamkowa);
4. do Zarządu Powiatu Wołomińskiego
- o uwzględnienie lokalizacji urządzeń-znaków aktywnych przy szkole podstawowej w Leśniakowiźnie.

Wobec powyższego Rada postanawia jak na wstępie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.04.2014 r., godz. 15.06
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.04.2014 r., godz. 15.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.04.2014 r., godz. 15.06Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1491 razy.