Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XL – 469/2014

w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej i włączenia jej do Zespołu Szkół w Wołominie
Uchwała Nr XL – 469/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 kwietnia 2014r.

w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej i włączenia jej do Zespołu Szkół w Wołominie


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 58 ust. 1 i ust. 6, art. 62 ust. 1, w związku z art. 5c pkt 1ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Z dniem 1 września 2014 r. tworzy się Szkołę Policealną z siedzibą w Wołominie przy ul. Legionów 85, funkcjonującą na podbudowie programowej szkoły dającej wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.


§ 2

Z dniem 1 września 2014 r. dokonuje się naboru do I klasy Szkoły Policealnej.


§ 3

Akt założycielski Szkoły Policealnej stanowi załącznik nr 1 do uchwały.


§ 4

Szkole Policealnej nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.


§ 5

Z dniem 1 września 2014 r. włącza się Szkołę Policealną do Zespołu Szkół z siedzibą w Wołominie przy ul. Legionów 85.


§ 6

Po uwzględnieniu zmiany, określonej w § 5, w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Wołominie przy ul. Legionów 85, od dnia 1 września 2014 r. będą wchodziły następujące szkoły:
1) II Liceum Ogólnokształcące,
3) Technikum,
4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddziałami Integracyjnymi,
5) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
6) Szkoła Policealna.


§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 28.04.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.04.2014 r., godz. 14.47
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.04.2014 r., godz. 14.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.04.2014 r., godz. 14.47Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1306 razy.