Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XL - 468/2014

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.12.2013r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
Uchwała Nr XL-468/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.12.2013r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 poz 595 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz 885 z późn. zm.) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§1


Do uchwały Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§2


1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego w wyniku, których zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.393.713 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 156.399.856 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego w wyniku, których zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.401.323 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 159.473.505 zł.

§3


Treść § 2 ust. 1 i 2 uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.073.649 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.981.400 zł
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 1.092.249 zł.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 9.092.249 zł, z następujących tytułów:
c) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.000.000 zł
d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 3.592.249 zł.
e) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 1.500.000 zł

zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§4


Dokonuje się zmiany:
1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2014” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
2) Tabeli nr 4 pn.: ”Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
3) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2014 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§5


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 28.04.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.04.2014 r., godz. 14.20
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.04.2014 r., godz. 14.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.04.2014 r., godz. 14.22Małgorzata JeznachEdycja strony
29.04.2014 r., godz. 14.20Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1213 razy.