Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o przedstawienie oferty na wykonanie zadania polegającego na usunięciu odpadów zawierających azbest z terenu powiatu wołomińskiego (gminy Marki, Zielonka, Kobyłka, Poświętne, Strachówka, Klembów).

termin składania ofert: do dnia 05 maja 2014r. do godz. 15.00
Zakres zadania obejmuje:
a) odbiór odpadów zawierających azbest z miejsc wskazanych przez Zamawiającego, których wykaz stanowić będzie załącznik do umowy,
b) poinformowanie mieszkańców o dokładnym terminie odbioru odpadów zawierających azbest z ich nieruchomości ,
c) zapewnienie załadunku ofoliowanych i złożonych na paletach odpadów, przy użyciu własnych maszyn i urządzeń,
d) wywóz odpadów własnymi specjalistycznymi pojazdami z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa,
e) przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia na uprawnione składowisko odpadów zawierających azbest,
f) ważenie odebranych odpadów azbestowych odbywać się będzie w obecności właścicieli nieruchomości, z których odbierane będą odpady azbestowe; Wykonawca dokona ważenia odpadów przy użyciu własnych urządzeń, z przeprowadzonej czynności ważenia zostanie spisany protokół zawierający co najmniej: imię i nazwisko osoby, od której odebrano odpady, wskazanie miejsca odbioru odpadów, datę odbioru oraz ilość odebranych odpadów; dopuszcza się sporządzenie protokołu zbiorczego zawierającego ww. informacje,
g) dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia przekazania odpadów azbestowych do unieszkodliwienia, tj. kart przekazania odpadów oraz protokołu/protokołów odbioru odpadów azbestowych z miejsc wskazanych przez Zamawiającego,
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Lokalizacja miejsc odbioru odpadów azbestowych stanowić będzie załącznik do umowy.
Termin wykonania ww. prac ustala się do dnia 30 czerwca 2014r.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 05 maja 2014r. do godz. 1500, w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 4 w zamkniętej kopercie z napisem:
„OFERTA NA USUNIĘCIE ODPADÓW AZBESTOWYCH Z TERENU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO”
lub na adres e-mail: wos@powiat-wolominski.pl lub faksem na numer: 022 776 50 93.


Oczekujemy odpowiedzi według załączonego formularza oferty


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Joanna Wieczorek, data: 25.04.2014 r., godz. 11.34
Ostatnia aktualizacja:Joanna Wieczorek, data: 25.04.2014 r., godz. 11.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.04.2014 r., godz. 11.37Joanna WieczorekEdycja strony
25.04.2014 r., godz. 11.36Joanna WieczorekEdycja strony
25.04.2014 r., godz. 11.34Joanna WieczorekDodanie strony

Strona oglądana: 4127 razy.