Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Prosimy o składanie ofert na opracowanie opinii specjalistycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie w postępowaniach wodnoprawnych, dot. przebudowy i odprowadzania wód deszczowych do rowu „D” w Gminie Wołomin i Kobyłka.

termin składania dokumentów 28.04.2014 r., do godziny 15.00
Zapytanie ofertowe

na opracowanie opinii specjalistycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie w postępowaniach wodnoprawnych, dot. przebudowy i odprowadzania wód deszczowych do rowu „D” w Gminie Wołomin i Kobyłka.


Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

I. Zamawiający: Starosta Wołomiński
Adres do korespondencji: ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
tel. 22 787 43 01(03) wew. 153, 161, faks 22 776 50 93

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: opracowanie opinii specjalistycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie w postępowaniach wodnoprawnych, dot. przebudowy i odprowadzania wód deszczowych do rowu „D” w Gminie Wołomin i Kobyłka.

II. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Specyfikacja warunków zamówienia:
a. wykonanie specjalistycznej opinii w dziedzinie gospodarki wodnej przez podmiot gospodarczy, zapewniający wykonanie opracowania przez osobę/y posiadającą/e stosowne uprawnienia specjalistyczne z zakresu hydrologii, budownictwa wodnego lub melioracji wodnych,
b. przedmiotem opracowania będzie określenie i ocena przepustowości rowu komunalnego „D”, w odniesieniu do istniejącej i planowanej zlewni na trenie m. Wołomin, Kobyłka oraz zaproponowanie sposobu przeciwdziałania możliwym podtopieniom na nieruchomościach będących w zasięgu oddziaływania rowu „D”,
c. w celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Oferentowi materiały dotyczące wydanych pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód deszczowych do rowu „D” na terenie Gminy Wołomin i Kobyłka, prowadzonych postępowań, przebiegu rowu „D” na terenie obu gmin, lokalizacji wylotów, przepustów i rurociągów, o których wiadomo jest Zamawiającemu, udzielając wszelkich posiadanych informacji, dot. zakresu opracowania,
2. Opracowanie powinno obejmować:
a. określenie przepustowości rowu komunalnego „D” w Gminie Wołomin i Kobyłka, na całej długości,
b. ocenę możliwości odbioru wód opadowych:
 z terenu istniejącej zlewni w warunkach doprowadzania do rowu wód deszczowych z terenów niezurbanizowanych, zurbanizowanych, utwardzonych placów i ulic, powierzchni dachowych, gm. Wołomin i Kobyłka,
 z planowanego na terenie m. Kobyłka obiektu handlowego o dużej powierzchni utwardzonej placu i dachu,
 ze zlewni rozbudowanej ul. Orszagha w związku z planowaną przebudową linii kolejowej,
 z planowanego odwodnienia linii kolejowej oraz tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Orszagha,
c. wnioski i zalecenia dot. sposobu niezbędnych prac mających na celu przywrócenie funkcji urządzenia wodnego, zachowania właściwych spadków oraz ograniczeń co do zmiany profilu podłużnego i przekroju rowu oraz przeciwdziałania możliwym podtopieniom na nieruchomościach będących w zasięgu oddziaływania rowu „D”.

3. Kryteria oceny ofert: cena 100%,
4. Do niniejszego zapytania ofertowego dołącza się projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2, do niniejszego zapytania ofertowego,
5. Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV – 71311000-1
6. Oferent związany jest ofertą 30 dni,
7. Termin związania ofertą rozpoczyna się od dnia następnego po terminie składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Oferent powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz ofertowy – wg załączonego wzoru,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,
c) dokument potwierdzający uprawnienia w zakresie hydrologii, budownictwa wodnego lub melioracji wodnych.
2. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 b), może być dostarczony przed podpisaniem umowy.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z oferentami.
1. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia Pani Iwona Klukowska i Pan Marian Bądzyński - pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska - tel. 22 787 43 01(03) w. 153, 161, - adresy e-mail: i.klukowska@powiat-wolominski.pl, m.badzynski@powiat-wolominski.pl.
2. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: pn. 9.00-.17.00, wt. - pt. 8.00-16.00.

VI. Miejsce składania ofert.
1. Ofertę cenową w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wykonanie opinii dot. rowu komunalnego „D” w Gminie Wołomin i Kobyłka” należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Wołominie , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin w terminie do dnia 28.04.2014 r., do godziny 15.00 (pod uwagę bierze się datę wpłynięcia oferty do Starostwa Powiatowego w Wołominie),
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


VII. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT,
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie,
3. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego wykonania zamówienia,
4. Wszelkie rozliczenia, które nastąpią pomiędzy Zamawiającym a Oferentem odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach.
1. Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów o wynikach postępowania, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty,
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Oferentem po zawiadomieniu
o wyborze, nie później niż w terminie związania ofertą,
3. W przypadku gdy Oferent wybrany przez Zamawiającego uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
4. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 14 000 euro w związku z czym w postępowaniu nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907), zgodnie z art. 4 ust. 8 ww. ustawy. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga,
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.Załączniki:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1) – 1 egz.,
2. Wzór umowy (załącznik nr 2) – 1 egz.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 18.04.2014 r., godz. 10.27
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 18.04.2014 r., godz. 10.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.04.2014 r., godz. 10.28Katarzyna RutkowskaEdycja strony
18.04.2014 r., godz. 10.28Katarzyna RutkowskaEdycja strony
18.04.2014 r., godz. 10.27Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4740 razy.