Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

W dniu 21.01.2014 r. wpłynęła do Rady Powiatu Wołomińskiego skarga Pana W. S. z 19.01.2014r. na Starostę i Wicestarostę Wołomińskiego. Skarżący zarzuca w niej niewypełnienie obowiązków ustawowych i przewlekłe prowadzenie sprawy dot. przekazania do SKO w Warszawie odwołania od decyzji nr 148/2013 z 10.12.2013r z naruszeniem siedmiodniowego terminu ustawowego określonego w art. 133 KPA.
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, która na posiedzeniu w dniu 14.03.2014r. po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wydziału Budownictwa wnioskuje o uznanie skargi na Starostę za zasadną. Zgodnie z art. 133 Kodeksu Postępowania Administracyjnego organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132, a w przypadku odwołania skarżącego siedmiodniowy termin nie został zachowany. Należy zaznaczyć, że był to okres między świętami, w okresie tym były dni wolne od pracy, a oprócz tego pracownik Wydziału Budownictwa, na którego zostało zadekretowane odwołanie, przebywał na zwolnieniu lekarskim.
Natomiast skargę w części dotyczącej zarzutów wobec Wicestarosty Wołomińskiego Komisja wnioskuje przekazać Staroście Wołomińskiemu jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. Zarzut niedopełnienia obowiązku służbowego wobec wicestarosty może być rozpatrzony jedynie przez zwierzchnika służbowego, którym w tym przypadku jest starosta.
Z tej racji skarga ta może być rozpatrzona jedynie przez starostę, jako organ właściwy.
Wobec powyższego Rada postanawia jak na wstępie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2014 r., godz. 11.00
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2014 r., godz. 11.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.04.2014 r., godz. 11.00Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 695 razy.