Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIX – 458/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
Uchwała Nr XXXIX – 458/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 marca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 16 i art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXI – 235/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim „TAKrodzina.pl”, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr XXIII – 259/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl, zmienioną Uchwałą Nr XXX-317/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXXIV-380/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2013r. zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl, w następujący sposób:
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl, zwana dalej Powiatową Kartą Rodziny, jest skierowana do rodzin wielodzietnych, w tym do wielodzietnych rodzin zastępczych, zwanych dalej Rodziną Wielodzietną, zamieszkałych na terenie Powiatu Wołomińskiego”;
2) § 2 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) udzielaniu Gminom z terenu Powiatu Wołomińskiego dotacji na przyznawanie posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny, będącym członkami Rodzin Wielodzietnych wychowujących co najmniej czworo dzieci, mającym miejsce zamieszkania na terenie danej gminy, zwrotu części kosztów zakupu imiennego okresowego (tj. miesięcznego, 30-dniowego lub dłuższego) biletu autobusowego lub kolejowego na dojazd do pracy lub szkoły, oferowanego w zakresie przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez podmioty świadczące usługi na terenie Powiatu Wołomińskiego w ramach linii komunikacyjnych, których przynajmniej część przebiega przez teren Powiatu Wołomińskiego”;
3) § 1 pkt 1 Załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:
„1) przyznawanie posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny, będącym członkami Rodzin Wielodzietnych wychowujących co najmniej czworo dzieci, mającym miejsce zamieszkania na terenie Gminy należącej do Powiatu Wołomińskiego, zwrotu części kosztów zakupu imiennego okresowego (tj. miesięcznego, 30-dniowego lub dłuższego) biletu autobusowego lub kolejowego na dojazdy do pracy lub szkoły oferowanego w zakresie przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez podmioty świadczące usługi na terenie Powiatu Wołomińskiego w ramach linii komunikacyjnych, których przynajmniej część przebiega przez teren Powiatu Wołomińskiego;
4) zmienia się Załącznik nr 2 do uchwały nadając mu brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 31.03.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2014 r., godz. 10.27
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2014 r., godz. 10.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.04.2014 r., godz. 10.30Małgorzata JeznachEdycja strony
01.04.2014 r., godz. 10.27Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2077 razy.