Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIX – 455/2014

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i specjalistów, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
Uchwała Nr XXXIX – 455/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i specjalistów, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat WołomińskiNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w § 2 niniejszej uchwały.


§ 2

1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczycielom, którym przysługują obniżki określone w § 1,
w następujący sposób:

L.p. Stanowisko kierownicze -Tygodniowy wymiar zajęć
1. Dyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu, liczącej:
• do 6 oddziałów - 10 godz.
• od 7 do 8 oddziałów - 8 godz.
• od 9 do 16 oddziałów - 5 godz.
• 17 i więcej oddziałów - 3 godz.

2. Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu, liczącej:
• od 12 do 16 oddziałów - 11 godz.
• 17 i więcej oddziałów - 9 godz.

3. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej - 10 godz.

4. Kierownik szkolenia praktycznego:
• do 300 uczniów - 7 godz.
• powyżej 300 uczniów - 6 godz.

5. Kierownik internatu, liczącego:
• do 30 wychowanków - 20 godz.
• od 31 do 60 wychowanków - 15 godz.
• powyżej 60 wychowanków - 10 godz.


2. W przypadku gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko wymienione w poz. 4 zatrudniony jest w niepełnym wymiarze godzin, rozmiar obniżki i obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć ustala się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia nauczyciela.


§ 3

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, określony w § 2, przysługuje od dnia objęcia stanowiska kierowniczego przez nauczyciela.


§ 4

Obniżka godzin, o której mowa w § 1, przysługuje również nauczycielowi, który pełni zastępstwo za nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze. W takim przypadku, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony zgodnie z § 2, przysługuje temu nauczycielowi od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono mu zastępstwo i przestaje obowiązywać z końcem miesiąca, w którym nauczyciel przestał pełnić zastępstwo.


§ 5

1. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi warunkami funkcjonowania szkoły lub placówki oświatowej, powodującymi znaczne zwiększenie zadań na stanowisku kierowniczym, dyrektor może zwrócić się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zwolnienie go w całości lub w części z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, określonego w § 2.
2. Dyrektor po uzyskaniu zgody na zwolnienie, o którym mowa w § 5 ust. 1, nie może realizować godzin ponadwymiarowych.
3. W odniesieniu do innych stanowisk kierowniczych, czynności określone w ust. 1 dokonuje dyrektor szkoły lub placówki oświatowej.


§ 6

Nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze, mogą być zobowiązani do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, w wymiarze nieprzekraczającym tygodniowo 1/2 godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w § 2.


§ 7

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych wynosi:
1) dla pedagogów zatrudnionych w szkole (zespole szkół) – 22 godziny,
2) dla psychologów zatrudnionych w szkole (zespole szkół) – 22 godziny,
3) dla logopedów zatrudnionych w szkole (zespole szkół) – 20 godzin,
4) dla doradców zawodowych zatrudnionych w szkole (zespole szkół) – 24 godziny,
5) dla nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną, zajęcia specjalistyczne
o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, zajęcia z integracji sensorycznej oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną w stopniu głębokim – 18 godzin.
2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli i specjalistów, wymienionych w ust. 1 pkt. 1) - 5) przez godzinę zajęć rozumie się 60 minut.


§ 8

1. Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego stosuje się w przypadku:
1) odbywania praktyk zawodowych przez uczniów szkół zawodowych,
2) wcześniejszego zakończenia zajęć w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych,
3) różnej ilości godzin w poszczególnych semestrach, wynikającej z planu nauczania.
2. Dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, dyrektor szkoły określa średni tygodniowy wymiar godzin zajęć, z zastrzeżeniem ust. 3. Średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego musi odpowiadać obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć, określonemu w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
3. Wymiar zajęć ustalony według zasady, o której mowa w ust. 1 powinien być określony dla każdego nauczyciela w arkuszu organizacji na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.
4. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela - godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony według zasady ustalonej w ust. 2.
5. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar godzin zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.
6. Zasady określone w ust. 1-5 stosuje się odpowiednio wobec nauczycieli szkół zaocznych.


§ 9

1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym wynosi 18 godzin tygodniowo, a roczny 684 godziny.
2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli, o których mowa w ust. 1 zalicza się:
1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych i konwersatoriów oraz innych zajęć wynikających z arkusza organizacji placówki,
2) faktycznie realizowane godziny: poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych, licząc poprawianie 3 prac za 1 godzinę zajęć,
3) godziny nadzorowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych,
4) godziny nadzorowania i przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
3. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć - 60 minut.
4. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze.
5. W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest realizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć; za podstawę rozliczenia przyjmuje się, według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
6. Odbyte godziny zajęć wymienionych w ust. 2 oraz godziny zajęć wynikające z planu nauczania, lecz nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przekraczające połowę rocznego wymiaru, są godzinami ponadwymiarowymi.


§ 10

Tracą moc: uchwała Nr XVIII-123/2000 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński, uchwała Nr XVIII-125/2000 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz uchwała Nr XLV-344//10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński.


§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1września 2014r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 28.03.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2014 r., godz. 09.26
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2014 r., godz. 09.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.04.2014 r., godz. 09.42Małgorzata JeznachEdycja strony
01.04.2014 r., godz. 09.26Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4712 razy.