Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIX – 453/2014

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wołomińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wołomiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Uchwała Nr XXXIX – 453/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wołomińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wołomiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków


Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 595), w związku art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala
co następuje:


§ 1

Określa się przystanki komunikacyjne zlokalizowane na terenie Powiatu Wołomińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wołomiński udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych o których mowa w § 1 o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
2. Zarząd Powiatu Wołomińskiego może zawrzeć porozumienie z Gminami położonymi w jego granicach administracyjnych w celu przekazania zadań związanych z realizacją niniejszej Uchwały.
3. Wykaz przystanków o których mowa w ust. 2 zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 28.03.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2014 r., godz. 09.07
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2014 r., godz. 09.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.04.2014 r., godz. 09.07Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4038 razy.