Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zwraca się z prośbą o złożenie oferty na bieżącą dostawę środków czystości dla pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Termin składania ofert: 25 marca 2014 r. do godz. 16.00
Powiat Wołomiński zwraca się z prośbą o złożenie oferty na bieżącą dostawę środków czystości dla pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego
w Wołominie.


Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

Termin składania ofert: 25 marca 2014 r. do godz. 16.00.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem postępowania jest dostawa środków czystości dla pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie, w okresie od podpisania umowy do końca roku 2013, według potrzeb Zamawiającego do jego siedziby.
Dostawca zobowiązuje się do dostaw przedmiotu zamówienia po każdorazowym zgłoszeniu przez Zamawiającego takiej potrzeby.
Dostawca każdorazowo po dostawie wystawi dla Zamawiającego fakturę, opiewającą na kwotę i ilość, na jaką został dostarczony przedmiot zamówienia.
Płatność za wykonane usługi dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy
w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia właściwej faktury do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ilościowo oraz kwotowo oferty zawartej w zapytaniu ofertowym.


Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie przedstawionej najniższej cenowo oferty.

Po wyborze Wykonawcy zostanie przygotowane zlecenie, według którego będą wystawiane faktury za dostawę środków czystości.

Osoba do kontaktu:
Urszula Hetmańska, tel. (22) 787-43-03 w.100,
Oferty można składać na piśmie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 4 lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@powiat-wolominski.pl.

Do oferty należy dołączyć kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, podpisany Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 oraz oświadczenia stanowiące załącznik 2 i 3.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Joanna Wieczorek, data: 19.03.2014 r., godz. 12.11
Ostatnia aktualizacja:Joanna Wieczorek, data: 19.03.2014 r., godz. 14.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.03.2014 r., godz. 14.18Joanna WieczorekEdycja strony
19.03.2014 r., godz. 12.14Joanna WieczorekEdycja strony
19.03.2014 r., godz. 12.12Joanna WieczorekEdycja strony
19.03.2014 r., godz. 12.12Joanna WieczorekEdycja strony
19.03.2014 r., godz. 12.11Joanna WieczorekDodanie strony

Strona oglądana: 4050 razy.