Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik

Uzasadnienie
W dniu 28.10.2013 r. wpłynęła do Rady Powiatu Wołomińskiego skarga Pana M. Ż. z dnia 24.10.2013r. na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie. Skarżący zarzuca w niej obstrukcyjne działania, które uprawia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie.
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, która na posiedzeniu w dniu 16.01.2014r. po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną.
Skarżący będąc właścicielem firmy transportowej zatrudnia kierowców z zagranicy - z Ukrainy. W przypadku obywateli Ukrainy możliwe jest wykonywanie przez nich pracy na terytorium RP, bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Konieczne jest jednak pisemne oświadczenie podmiotu zatrudniającego o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Oświadczenie takie rejestruje powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy ( § 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę - Dz. U. z 2011r. Nr 155, poz. 919). Skarżący w swojej skardze stwierdza, że dotychczas takie oświadczenie było rejestrowane w PUP w Wołominie w ciągu jednego dnia, natomiast Dyrektor PUP wewnętrznym zarządzeniem wydłużyła tę procedurę do 7 dni. Skarżący podnosi, że każdy dzień przestoju samochodu z powodu braku kierowcy generuje ogromne koszty.
Z wyjaśnień Dyrektor Urzędu Pracy wynika jednak, że zarówno na stronie internetowej, jak i w siedzibie PUP umieszczona jest informacja o zasadach rejestracji w/w oświadczeń, umieszczone są wzory oświadczenia i pouczenie dla podmiotu składającego oświadczenie. Poza tym znajduje się również informacja o tym, że „data zamiaru zatrudnienia cudzoziemca powinna być wyprzedzająca co najmniej 7 dni od dnia składania oświadczenia w PUP”. Wszystkie czynności weryfikujące dane zawarte w oświadczeniu wymagają odpowiedniej ilości czasu i są wykonywane przez pośrednika pracy, którego podstawowym zadaniem jest obsługa osób bezrobotnych i pracodawców zgłaszających oferty pracy do PUP. Należy przy tym zauważyć, że rejestracja oświadczeń jest kolejnym dodatkowym zadaniem nałożonym na powiatowe urzędy pracy bez zwiększenia środków na jego realizację, a w PUP w Wołominie dokonano takich rejestracji 7.342 w roku 2011 oraz 8.073 w roku 2012r.
Komisja po zapoznaniu się z powyższymi wyjaśnieniami, rozumiejąc trudności proceduralne i organizacyjne Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie związane z rejestracją przedmiotowych oświadczeń, zwraca jednak uwagę na konieczność i celowość maksymalnego skrócenia procedury rejestracji oświadczeń dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników z zagranicy.
Wobec powyższego Rada postanawia jak na wstępie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.02.2014 r., godz. 16.27
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.02.2014 r., godz. 16.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.02.2014 r., godz. 16.27Małgorzata JeznachEdycja strony
03.02.2014 r., godz. 16.27Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 846 razy.