Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zwraca się z prośbą o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2014.
I1) Dochody zwiększa się o kwotę 404.589 zł z następujących źródeł:
a) W dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 200.000 zł – pomoc finansowa z Gminy Zielonka przeznaczona na modernizacje drogi 4366W i 4352W
b) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 45.000 zł – dotacja z PFRON na montaż windy dla niepełnosprawnych przy budynku komunalnym w Tłuszczu
c) W dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 1.125 zł dotacja z PFRON-u na obsługę administracyjną projektu „Montaż windy dla niepełnosprawnych przy budynku komunalnym w Tłuszczu”
d) W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 8.405 zł, dotacja z programu Leonardo da Vinci przeznaczoną na wymianę uczniów w ZS w Tłuszczu
e) W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 150.059 zł, wpływy z rozliczeń dotacji udzielonych w 2013 roku na realizację programu TAKrodzina.pl,
2) Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 115.000 zł w tym:
a) pomoc finansowa z Gminy Tłuszcz na budowę chodników i modernizację dróg kwota 65.000 zł
b) pomoc finansowa z Gminy Kobyłka na budowę chodników i modernizację dróg kwota 50.000 zł

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 289.589 zł

II 1) Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.935.189 zł w tym:
a) W dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 1.235.600 zł w tym:
- nowe zadanie „Budowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z odwodnieniem w miejscowości Adampol gm. Jadów”, kwota 50.000 zł
- nowe zadanie „Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 4366W, Nr 4352W oraz jej remont w zakresie wykonania chodników i odwodnienia Gminy Kobyłka i Zielonka z kwotą 1.185.600 zł
b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 45.000 zł przeznaczoną na obsługę administracyjną projektu „Montaż windy dla niepełnosprawnych przy budynku komunalnym w Tłuszczu”
c) w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 1.125 zł przeznaczoną na wydatki rzeczowe Starostwa
d) W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 8.405 zł przeznaczoną na realizację projektu Staże zawodowe w Andaluzji nadzieją na lepsze jutro w Zespole Szkół w Tłuszczu
- wynagrodzenie i pochodne kwota 3.205 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe kwota 5.200 zł
e) W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o 50.000 zł – kwota dotacji dla Szpitala Powiatowego przeznaczoną na finansowanie Powiatowej Szkoły Rodzenia
f) W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 490.059 zł przeznaczoną na udzielenie dotacji:
- Gminie Poświętne na kwotę 4.442 zł przeznaczoną na udzielenie ulg i zniżek w opłatach czynszu oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na rozpoczęcie roku szkolnego posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny
- Gminie Marki na kwotę 90.180 zł przeznaczoną a udzielenie zniżek w opłatach czynszu oraz dofinansowanie zniżek w opłatach za usługi świadczone przez MOSiR oraz MOK w Markach posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny
- Gminie Ząbki na kwotę 235.288 zł przeznaczoną na udzielenie zniżek i ulg w opłatach za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu, ulgi na zajęcia prowadzone w MOSiR i MOK w Ząbkach, ulg w opłacie za posiłki wydawane w formie obiadów dla dzieci w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu Miasta Ząbki
- Gminie Zielonka na kwotę 58.989 zł przeznaczona na udzielenie zniżek i ulg dotyczących zwrotu części kosztów okresowego biletu autobusowego lub kolejowego, ulgi w opłatach na zajęcia oferowane przez OKiS, ulgi w opłatach za pobyt dziecka w miejskich przedszkolach posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny
- Gminie Dąbrówka na kwotę 12.160 zł przeznaczoną na udzielenie ulgi związanej z dopłatą do dożywiania dzieci posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny
- Gminie Klembów na kwotę 24.000 zł przeznaczoną na udzielenie zniżek i ulg dotyczących zwrotu części kosztów okresowego biletu autobusowego lub kolejowego, ulgi w opłatach za godziny poza podstawą programową w publicznych przedszkolach lub klubach dziecięcych, ulgi w opłatach za świadczenia w niepublicznych przedszkolach i klubach dziecięcych posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny
- Gminie Radzymin na kwotę 65.000 zł przeznaczoną na udzielenie ulgi za zajęcie oferowane przez ROKiS, ulgi od cen biletów na imprezy oferowane przez ROKiS, ulgi na zajęcia prowadzone w Miejskiej Sali Koncertowej w Radzyminie, ulgi od cen biletów wejściowych na imprezy organizowane przez Miejską Salę Koncertową w Radzyminie, ulgi na opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach, zwolnienie z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, ulgi na szczepionki kojarzone dla dzieci, szczepienia przeciw grypie, konsultacje dietetyka posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny
g) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 105.000 zł
- korekta kwot z załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej w części dotyczą dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Pałac w Chrzęsnem Norwidowskim Centrum Kultury
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.645.000 zł w tym:
a) w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 1.150.600 zł w tym:
- zmniejszenie nakładów na zadanie pn.: „Budowa chodnika rondo Kury – Stryjki, gmina Tłuszcz kwota 65.000 zł ( zadanie częściowo wykonane w 2013 r.)
- przebudowa ciągu ulic Załuskiego – Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce kwota 900.000 zł ( zmiana zakresu i nazwy zadania)
- likwidacja zadania pn.: Strachówka – Rozalin – Annopol kwota 185.600 zł, brak dofinansowania ze środków zewnętrznych
b) w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 390.000 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej
- wydatki bieżące na realizację programu TAKrodzina - kwota 50.000 zł
- dotacja dla gmin na realizację programu TAKrodzina – łączna kwota 340.000 zł
c) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie dotacji podmiotowej
o kwotę 105.000 zł dla instytucji kultury Centrum Dziedzictwa i Twórczości – korekta kwoty z załącznika Nr 1.
III. 1.W tabeli Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na rok 2014” dokonuje się następujących zmian:
- zmniejszeni nakładów na zadani pn.” „Budowa chodnika rondo Kury – Stryjki, gmina Tłuszcz” do kwoty 400.000 zł,
- wprowadza się nowe zadania:
a) pn” Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 4366W, Nr 4352W oraz jej remont w zakresie wykonania chodników, Gminy Zielonka i Kobyłka” z kwotą 1.185.600 zł,
b) „Budowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z odwodnieniem w miejscowości Adampol gm. Jadów – projekt” z kwotą 50.000 zł,
c) „Dotacja dla gminy Tłuszcz na realizację projektu Montaż windy dla niepełnosprawnych przy budynku komunalnym w Tłuszczu” z kwotą 45.000 zł.
2. W załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2014 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.02.2014 r., godz. 16.22
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.02.2014 r., godz. 16.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.02.2014 r., godz. 16.22Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1037 razy.