Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: „Wykonywanie bieżących przeglądów, konserwacji instalacji i urządzeń c.o. oraz instalacji wod.–kan. w obiektach i na terenie Zespołu

Termin składania ofert do dnia 27.01.2014 r. do godz. 10.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: „Wykonywanie bieżących przeglądów, konserwacji instalacji i urządzeń c.o. oraz instalacji wod.–kan. w obiektach i na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w miejscowości Chrzęsne w okresie od 01.02.2014 r do 31.12.2014 r.”


termin składania ofert do dnia 27.01.2014 r. do godz. 10.00

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

„Wykonywanie bieżących przeglądów, konserwacji instalacji i urządzeń c.o. oraz instalacji wod. –kan. w obiektach i na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w miejscowości Chrzęsne w okresie od 01.02.2014 r do 31.12.2014 r.”


Zakres prac obejmuje:
1. Wykonywanie bieżących przeglądów, drobnych napraw i konserwacji instalacji i urządzeń c.o. – kontrola kotłów grzewczych, kontrola grzejników i zaworów, regulacja programatora pogodowego, czyszczenie filtrów sekcji c.o., odmulanie sprzęgła hydraulicznego, czyszczenie syfonu kondensatu w kotłach gazowych,
2. Sprawdzanie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej
3. Wykonywanie bieżących przeglądów, drobnych napraw i konserwacji instalacji i urządzeń wod.-kan. – regulacja stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w kotłowni, uzupełnianie soli w solance, przeglądy szczelności zaworów i baterii umywalkowych.

Zakres prac nie obejmuje :

1. Wykonywania przeglądów rocznych i pięcioletnich zgodnie z ustawą prawo budowlane
2. Zakupu części i urządzeń na potrzeby naprawy i konserwacji

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 27.01.2014 r. do godz. 10.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w

Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Wykonywanie bieżących przeglądów, konserwacji instalacji i urządzeń c.o. oraz instalacji wod. –kan. w obiektach i na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w miejscowości Chrzęsne w okresie od 01.02.2014 r do 31.12.2014 r”
nie otwierać przed 27.01.2014 r. godz. 12.00

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 2, dnia 27.01.2014 r. o godz. 12.00


5. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.


Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).
3. Oświadczenia


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 14.01.2014 r., godz. 16.02
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 14.01.2014 r., godz. 16.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.01.2014 r., godz. 16.02Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4095 razy.