Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2014 ROK
Budżet został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157 poz. 1240 ) .
I. Planowane dochody
Dla opracowania dochodów budżetu oparto się na:
A/. Wstępnej informacji Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. dla Zarządów Powiatu o limitach kwot, przewidzianych dla nich w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014, tj.:
• wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
• wstępnie planowanej na 2014 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
• planowanej na rok 2014 wpłacie do budżetu państwa
Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2014, na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów, został opracowany przy założeniu:
• średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany wynosi 102,4 %.
• składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

B/. Piśmie Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 2013.10.25, w którym zawarto informację o przewidywanych kwotach dotacji celowych na zadania administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014.

C/ szacunkach Wydziału Finansowego w odniesieniu do dochodów własnych.

Budżet po stronie dochodów Powiatu Wołomińskiego na rok 2014 oszacowano w następujących wielkościach:

I. Dochody budżetu Powiatu Wołomińskiego określono kwotą 150.299.352 zł (tab. nr 1do uchwały ) ;

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 budżet jest niższy o 2,42 % .
Dochody budżetu obejmują :

1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (tab. Nr 5) w wysokości 16.865.976 zł .W stosunku do roku 2013 kwota dotacji przewidzianych na rok 2014 jest wyższa o 4,3 %.
2.Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej ) w wysokości 1.176.000 zł . W stosunku do roku 2013 kwota dotacji zmalała o 6,38 %. Dotacja jest przyznawana na 1 mieszkańca Domu przyjętego przed 1 styczniem 2004, rokrocznie ulega zmniejszeniom.

3.Udział w wysokości 10, 25 % we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości 53.222.159 zł. W stosunku do planu roku 2013 kwota udziałów spada o 0,76 % , a do przewidywanego wykonania wzrasta o 3,6 % . Udział zaplanowany w oparciu o dane otrzymane z Ministerstwa Finansów.

4.Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1.200.000 zł , Kwota udziałów pozostała na poziomie roku 2013 .

5.Dotację z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przeznaczona na finansowanie programu zalesień w wysokości 122.580 zł, zaplanowany wzrost dochodów o 2,75 % w stosunku do roku 2013 .

6.Część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości 46.529.390 zł , spadek w stosunku do roku 2013 o 3,2 %. Subwencja została naliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014, danych dotyczących liczby wychowanków w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 , danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2013 oraz dane liczbie wychowanków i o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2013. Ostateczne dane dotyczące wysokości tej części subwencji ogólnej , kwoty bazowej na ucznia oraz pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału subwencji zostaną podane po uchwaleniu budżetu Państwa na rok 2014.

7. Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości 1.702.247 zł. W stosunku do roku 2013 spadek o 12,23 %. Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatów ,w których kwota planowanych dochodów na dany rok budżetowy jest niższa od kwoty dochodów planowanych w roku bazowym.

8. Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości 348.860 zł. Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatów , w których wskaźnik bezrobocia jest wyższy niż 110 % średniej krajowej.

9.Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 590.150 zł , dochody planowane na podstawie ich wykonania w latach 2008-2013 .

10 . Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie porozumień (tab. nr 6) w wysokości 18.000 zł . Kwota dotacji przewidzianych na rok 2014 jest na poziomie roku 2013.

11. Dochody na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków UE w wysokości 9.699.716 zł
Kwoty zostały wyliczone w oparciu o decyzje instytucji wdrażających.

12. Dochody z tytułu odpłatności za dzieci z terenu innego powiatu przebywające w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w powiecie wołomińskim zaplanowano w wysokości 1.278.495 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o wystawione decyzje.

13. Pomoc finansowa z gmin na realizację zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych kwota 3.053.355 zł ( gminy Wołomin, Jadów, Ząbki, Dąbrówka, Klembów, Kobyłka, Poświętne, Tłuszcz , Radzymin).

14.Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego ( samorząd ) , kwota 150.000 zł przeznaczona na finansowanie działalności biblioteki powiatowej .

15. Pozostałe dochody własne w wysokości 14.342.424 zł .
Dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny biorąc za podstawę średnią z lat 2008-2013 oraz w oparciu o wystawione decyzje.
Dochody z tytułu sprzedaży tablic zaplanowano w wysokości 5.450.000 zł .
Dochody z tytułu sprzedaży koncesji i licencji dokonywaną przez Inspektorat Ruchu Drogowego zaplanowano w wysokości 130.000 zł.
Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości 510.000 zł , dochody planowano na podstawie wystawionych decyzji wieloletnich oraz wykonania lat ubiegłych w odniesieniu do decyzji jednorazowych.
Wpływy z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach zaplanowano w wysokości 35.000 zł.
Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy zaplanowano na podstawie szacunków dokonanych przez jednostki tj w wysokości 5.055.075 zł , w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 wzrost o 3,6 % .
Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych i dzierżawy mienia Powiatu zaplanowano w wysokości 297.731 zł .
Wpływy tytułu opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości 2.009.161 zł
Wpływy z tytułu udziału Powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota 300.000 zł,
Pozostałe dochody (m.in. odsetki bankowe ) w wysokości 555.457 zł

Porównanie dochodów wykonanych w roku 2012, przewidywanego wykonania 2013 i projektu na rok 2014 przedstawia tabela nr 1 do uzasadnienia.

II Przewidywane wydatki

Wydatki określono na poziomie 152.280.752 zł ( tab. Nr 2 do uchwały ) w tym :
- wydatki bieżące w wysokości 136.526.403 zł tj 89,65 % wydatków ogółem
- wydatki inwestycyjne w wysokości 15.754.349 zł tj 10,35 % wydatków ogółem.
W stosunku do roku 2013 wydatki maleją o 10 %.

1.Dział 010 Rolnictwo
Zaplanowane środki w kwocie 160.000 zł. zostaną przeznaczone na :
Rozdz 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - kwota 30.000 zł przeznaczona na modernizację części kartograficznej ewidencji gruntów .
Rozdz. 01008 Melioracje wodne - kwota 130.000 zł przeznaczona na dotacje dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych .

2.Dział 020 Leśnictwo
Zaplanowane środki w kwocie 322.580 zł są przeznaczone na :
Rozdz 02001 Gospodarka leśna - kwota 122.580 zł przeznaczona jest na realizację programu zalesień wypłata ekwiwalentów ,
Rozdz 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 200.000 zł przeznaczona jest na nadzór nad gospodarką leśną (wydatki na poziomie roku 2013) . Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo DREWNICA – 7.342 ha; Nadleśnictwo ŁOCHÓW – 4.682 ha; Nadleśnictwo MIŃSK – 2.209 ha; . W ramach powierzenia nadleśnictwa kontrolują pozyskanie drewna i prowadzenie zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych.

3.Dział 600 Transport i łączność
Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości 19.611.690 zł.
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe Zaplanowane środki w kwocie 19.301.090 zł ,( co stanowi
66,2 % przewidywanego wykonania roku 2013 ), przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych w tym:
1. kwota 2.435. 698 zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac i pochodnych pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa.
2. kwota zł przeznacza się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg ( 97 % planu roku 2013).
3. kwota 8.543.355 zł na inwestycje drogowe ,
Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3
Rozdz.60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zaplanowano kwotę 185.600 zł na realizację zadania odbudowa drogi Strachówka – Rozalin , zniszczonej przez powódź.
Rozdz.60095 Pozostała działalność - kwota 125.000 zł przeznaczona na opłacenie usług holowania i przechowywania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4.Dział 630 Turystyka
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – kwota 682.924 zł przeznaczona na :
- na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 60.000 zł
- na pozostałe zadania związane z turystyką kwota 33.036 zł ,
- na zadanie oznakowanie przebiegu tras wycieczkowych – szlaki rowerowe kwota 40.688 zł
- na zadanie pn Wyprawa z naturą i kulturą kwota 549.200 zł ( finansowany ze środków RPO w kwocie 466.820 zł).

5.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 450.000 zł. zostanie przeznaczona na opracowania geodezyjne, wypłatę odszkodowań i mapy do celów prawnych ,w tym :
1. kwota 200.000 zł ( dotacja celowa z budżetu Państwa ) na opracowania geodezyjne tj. mapy do celów sądowych, niezbędnych do regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i dróg powiatowych oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania oraz aktualizacji opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego gruntów .
2. kwota 250.000 zł na wykonanie operatów i wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe ( decyzje podziałowe ) .

6.Dział 710 Działalność usługowa
Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1.365.400 zł , w stosunku do roku 2013 wzrost o 3,5 %.
Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne - kwota 265.000 zł , w tym 65.000 z budżetu Państwa, zostanie przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych , gm Tłuszcz i Klembów . W stosunku do roku 2013 dotacja na realizację zadań została zmniejszona o 35 %.
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne .W ramach zaplanowanych środków w kwocie 260.000 zł , w tym 80.000 zł z budżetu Państwa, zostanie przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów oraz ochronę znaków geodezyjnych , gm Dąbrówka i Tłuszcz . W stosunku do roku 2013 dotacja na realizację zadań wzrosła o około 3 %.
Rozdział 71015 - Inspektoraty nadzoru budowlanego – Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat Wołomiński obejmujących nadzór budowlany zaplanowano kwotę 820.400 zł. w tym dofinansowanie z budżetu Powiatu 20.000 zł. W stosunku do roku 2013 wydatki ulegają zmniejszeniu o 1,8 %
Rozdział 71095 Pozostała działalność - kwota 20.000 zł została zaplanowana na przygotowanie aktualizacji Strategii Powiatu .

7.Dział 750 Administracja publiczna
Wydatki w dziale 750 zostały zaplanowane w wysokości 19.751.353 zł , w porównaniu z rokiem 2013 spadek o 1,6 %.
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – Kwota 436.961 zł. przeznaczona jest na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw , dotacja na finansowanie w/w wynagrodzeń zmniejszyła się o 17,3 % .
Rozdział 75019 Rada Powiatowa – kwota 597.000 zł. Przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i utrzymaniem biura Rady . Wydatki utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013
Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie 18.159.788 zł. w tym płace i pochodne 12.793.938 zł. Na inwestycje przewiduje się kwotę 90.000 zł - zakup sprzętu komputerowego . Wydatki rzeczowe zostały utrzymane na poziomie roku 2013, wzrost wynagrodzeń wynika z wyższej kwoty odpraw i nagród jubileuszowych niż w 2013 r.
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – na obsługę komisji została przyznana dotacja w kwocie 47.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną między innymi na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenia za pracę w komisji poborowej .w okresie od lutego do czerwca 2014 roku
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Na finansowanie wydatków związanych promocją Powiatu zaplanowano 135.000 zł, wydatki na poziomie roku 2014.
Rozdział 75095 Pozostała działalność- Zaplanowane środki w wysokości 375.604 zł są przeznaczone: - jako udział Powiatu w realizacji przez Urząd Marszałkowski projektu „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ” oraz „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu kwota 230394 zł
- na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn Budowa obszaru funkcjonalnego Cud nad Wisłą , ( wkład własny ) kwota 115.210 zł ,
- na opłacenie składek do stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej i Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński , Lokalna Organizacja Turystyczna kwota 30.000 zł

8. Dział 752 Obrona narodowa-
Wydatki w kwocie 20.000 zł są przeznaczone na organizację szkolenia służb w powiecie wołomińskim.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
Wydatki w tym dziale wynoszą 6.094.782 zł i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze bezpieczeństwem. W stosunku do roku 2013 wydatki zmniejszają się o 0,44 %.
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – wpłata na fundusz wsparcia w wysokości 10.000 zł
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki w kwocie 6.012.582 zł. w tym na płace i pochodne 5.337.367 zł . W tym rozdziale wydatki bieżące są limitowane dotacją celową , w stosunku do roku 2013 wzrost o 1,2 %.
Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota 25.000 zł, w tym: wydatki na zadania zlecone 1.300 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną m.in. szkolenia w ramach programu Bezpieczny Powiat.
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 36.400 zł zostanie przeznaczone na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz na wydatki związane zabezpieczeniem przed klęskami żywiołowymi. Wydatki utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.
Rozdział 75495 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 10. 800 zł.

10.Dział 757 Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek -Kwota 2.077.311 zł. przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2007 – 2013 przez Powiat Wołomiński kredytów ,pożyczek , obligacji oraz na obsługę pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2014.
Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji - Kwota 789.444 zł. stanowi zabezpieczenie udzielonego Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej poręczenia kredytu .

11.Dział 758 Różne rozliczenia
Planowana kwota wydatków w dziale wynosi 5.524.302 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwy w kwocie 640.000 zł ,
co stanowi 0,42 % wydatków ogółem. Rezerwa ogólna wynosi 270.000 zł , rezerwa utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 370.000 zł.
Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów- zaplanowano wpłatę do budżetu Państwa na kwotę 4.884.302 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów . Wpłaty dokonują powiaty , których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów. Wskaźnik dla Powiatu Wołomińskiego 221,06 , wskaźnik dla wszystkich powiatów 177,70 . Kwota wpłaty jest wyższa o 336.877 zł niż w roku 2013

12.Dział 801 Oświata i wychowanie
Wydatki w tym dziale wynoszą 39.258.192 zł i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze szkolnictwem. W stosunku do roku 2013 nakłady zmniejszają się o 5,3 % co wynika ze spadku liczby uczniów w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych oraz zmniejszenia nakładów na inwestycje. Dotacje w wysokości 7.858.783 zł są przeznaczone dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej , za podstawę wyliczenia dotacji przyjęto przewidywaną liczbę uczniów oraz powiększone o 2,4 % stawki obowiązujące w roku 2013 ( szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 1). Fundusz płac i wydatki bieżące w placówkach powiatowych zostały zaplanowane w oparciu o liczbę godzin dydaktycznych, liczbę uczniów i oddziałów na rok szkolny 2013/2014 oraz przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych w roku 2013 . Inwestycje w oświacie zaplanowane są do kwoty 1.555.000 zł ( tabela nr 3)
Zmianom ulega struktura ponoszonych wydatków w podziale na rozdziały.
Środki przeznacza się na
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 5.285.718 zł
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych oraz finansowanie II etapu modernizacji ZSS w Ostrówku.
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – kwota 4.656.274 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na :
- utrzymanie bieżące publicznych gimnazjum specjalnych.
- dotacji dla niepublicznego gimnazjum w Zielonce w wysokości 1.982.607 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota 8.058.621 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na :
- utrzymanie bieżące następujących szkół
1.LO im. C.K. Norwida w Radzyminie /samodzielne/,
2.LO w Tłuszczu / funkcjonuje w Zespole Szkół w Tłuszczu /,
3.LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół/.
4. LO w Urlach / funkcjonuje samodzielnie/
- dotacji dla niepublicznych szkół licealnych w wysokości 2.533.530 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 1)
- budowę sali gimnastycznej przy LO Radzymin ( kwota 500.000 zł ).
Rozdział 80123 Licea profilowane - kwota 1.357.252 zł
Zaplanowane wydatki przeznacza się na utrzymanie następujących szkół :
1.liceum profilowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie
2.liceum profilowanego w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.
- dotacji dla niepublicznych liceum profilowanych - 253.668 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 18.367.646 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na :
- utrzymanie bieżące następujących szkół:
1.Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie,
2.Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
3.Zespół Szkół w Zielonce,
4.Zespół Szkół w Wołominie,
5.Zespół Szkół w Tłuszczu
oraz dotacji dla publicznej szkoły zawodowej w Radzyminie prowadzonej przez ZDZ oraz niepublicznych szkół zawodowych - kwota 2.938.178 zł ( szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 1 ).
Na opłacenie kursów zawodowych dla uczniów szkół zasadniczych przeznacza się kwotę 150.800 zł.
Na zadania inwestycyjny przeznacza się kwotę 535.000 zł , szczegółowy podział przedstawia tabela nr 3 .
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne –kwota 959.811 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie dwóch zawodowych szkół specjalnych ( w Ostrówku i w Wołominie ) .
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 120.000 zł
Kwota ta przeznaczona jest na szkolenie rad pedagogicznych i dokształcanie nauczycieli
Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 452.870 zł
Kwotę 202.977 zł przeznacza się na finansowanie odpisu dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, na finansowanie funduszu zdrowotnego przeznacz się kwotę 60.893 zł , a kwotę 39.000 zł na organizację awansów zawodowych, narad , uroczystości Dnia Edukacji Narodowej itp.
Na modernizację siedziby Powiatowego Ośrodka Edukacji - kwota 150.000 zł

13.Dział 851 Ochrona zdrowia
Na ten dział przeznaczono środki w kwocie 10.308.000 zł , wydatki w dziale wzrastają o 19,7 % . Wydatki są przeznaczone na finansowanie następujących rozdziałów:
Rozdział 85111 Szpitale ogólne – środki w wysokości 2.520.000 zł przeznaczono na :
1. dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie i modernizację oddziałów szpitalnych ( kwota 2.500.000 zł )
2. dofinansowanie kosztów dokształcania średniego personelu medycznego ( kwota 20.000 zł ) .
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości 177.000 zł.
Zaplanowano :
a/ kontynuację programów polityki zdrowotnej realizowanych przez SZPZOZ w Wołominie , kwota 97.000zł przeznaczona na program mammograficzny, badania cytologiczne, białe niedziele ,
b/ realizację programów zdrowotnych w szkołach oraz promocję zdrowia kwota 25.000 zł,
c/ realizację programów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 55.000 zł,.
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 7.611.000 zł. przeznaczona będzie na zadania bieżące administracji rządowej realizowane przez powiat . Wypłaty dokonywane są za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy , placówek oświatowo - wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

14.Dział 852 Pomoc społeczna
Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznacza się kwotę 18.916.393 zł , wydatki w dziale wzrastają o 2,52 %
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – planowane środki w kwocie 3.257.691 zł
Przeznacza się na pokrycie wydatków związanych :
1.z utrzymaniem Domu Dziecka w Równem –
2.z utrzymaniem czterech Rodzinnych Domów Dziecka
3.z wypłatą usamodzielnień dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze przewiduje się kwotę 203.976 zł
4.z opłaceniem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu przed skierowaniem do domu dziecka poza Powiatem Wołomińskim, kwota 236.616 zł
5. z remontem pomieszczeń w Domu Dziecka w Równem .
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej planowane środki w kwocie 6.721.447 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej oraz inwestycje .
Na terenie Powiatu Wołomińskiego znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej. Są to:
1.Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7
2.Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29.
Łącznie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w 2013 roku przewidziano 4.683.426 zł. Pozostałe wydatki stanowią łączną kwotę 2.038.021 zł ,w tym remonty 100.000 zł.
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia planowane środki w wysokości 1.337.832 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie 2 Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób niepełnosprawnych
- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Wołominie-
- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Tłuszczu ,
oraz na dotację dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez Caritas i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach prowadzonego przez TPD.
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 4.511.370 zł z przeznaczeniem na m.in. wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, kwota na usamodzielnienie wychowanka , na utrzymanie pogotowia opiekuńczego oraz na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na opłacenie składek zaplanowano kwotę 300 zł ( dotacja budżet państwa ),
Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na finansowanie działalności Centrum przeznaczono środki w kwocie 1.723.211 zł. w tym płace i pochodne w kwocie 1.446.486 zł , na inwestycje zaplanowano kwotę 100.000 zł ( tabela nr 3 ).
Planowane jest przygotowanie koncepcji i projektu budowlanego nowej siedziby dla PCPR w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej – kwotę 893.542 zł przeznacza się na
1. poradnictwo rodzinne prowadzone w gminach Marki, Wołomin i Tłuszcz kwota 331.326 zł.
2. na programy izolacji i przeciwdziałania marginalizacji społecznej w trudnych sytuacjach życiowych , ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy .- kwota 238.000 zł
3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - kwota 264.216 zł
4. na remont mieszkań chronionych - kwota 10.000 zł
5. na remont pomieszczeń Poradni Rodzinnej – kwota 50.000 zł
Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota 60.000 zł
Kwotę przeznacza się na wypłatę świadczeń dla uchodźców zgodnie z decyzjami Wojewody.
Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 411.000 zł w tym na
- dofinansowanie działalności świetlicy dla niepełnosprawnych Muminki kwota 11.000 zł,
- realizacja programu TAKrodzina kwota 400.000 zł, w tym dotacje dla gmin 340.000 zł.

15.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Na realizację zadań przeznacza się kwotę 9.606.618 zł .W stosunku do roku 2013 wydatki zostają zmniejszone o 13,1 %, co wynika z niższej kwoty przeznaczonej na realizację projektów z EFS oraz zmiany sposobu finansowania powiatowych urzędów pracy .
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 131.800 zł
Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznaczono kwotę 180.000 zł.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od 1.07.1999 r.
( dotacja z budżetu Państwa ).
Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy –kwota 8.484.818 zł .
Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizację 2-ch programów dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( kwota 1.774.296 zł ) . Na płace i pochodne pracowników PUP przeznacza się kwotę 3.059.587 zł .
Rozdział 85395 Pozostała działalność – kwota 810.000 zł
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są :
- na realizację programu Okno na świat , skierowanego do osób niepełnosprawnych ( kwota 800.000 zł)
- na realizację programu współpracy kwota 10.000 zł,

16.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Zaplanowano środki w wysokości 12.366.613 zł. ( spadek wydatków o 6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 ) z podziałem na następujące rozdziały:
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 1.738.506 zł .
Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówek niepublicznych:
1.Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Abp Z. Felińskiego w Markach, ul. Kasztanowa 21.
2.Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Ostrówku gmina Klembów.
Szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik nr 1.
Dotacje zostały określone na poziomie przewidywanego kosztu 1 ucznia.
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 369.708 zł przeznaczona na finansowanie zajęć prowadzonych przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ASQ, dotacja wyliczona na poziomie przewidywanego kosztu 1 ucznia.
Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – na finansowanie działalności poradni przeznacza się kwotę 3.106.153 zł w tym płace i pochodne 2.782.810 zł . Środki przeznaczone są na finansowanie :
1.Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu
2.Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie
3.Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce,
Rozdział 85410 Internaty i stypendia – na finansowanie działalności przeznacza się kwotę 380.194 zł, w tym płace i pochodne 307.414 zł.
Funkcjonuje jeden internat dla młodzieży przy Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie
oraz internat niepubliczny – Bursa “Honoratki” Marki ul. Rejtana 33.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – Kwotę 52.000 zł przeznacza się na wypłatę stypendiów finansowanych przez Powiat ( stypendium Talent ) - 52.000 zł,
Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota 1.302.610 zł przeznaczona na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Wołominie
Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota 5.281.536 zł przeznaczona na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wołominie
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 19.067 zł
Wydatki w tym dziale przeznacza się na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli internatu i poradni psychologiczno –pedagogicznych.
Rozdział 85495 Pozostała działalność kwota 116.839 zł
Wydatki przeznacza się na finansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli ( kwota 21.119 zł ) oraz na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi ( kwota 90.000 zł )

17. Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – kwota 275.000 zł
Wydatki w tym dziale są przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska, w stosunku do roku 2013 zostają zmniejszone o 50 %.
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - kwota 120.000 zł
Na finansowanie wydatków związanych z unieszkodliwianiem odpadów przeznacza się kwotę 120.000 zł .
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 30.000 zł
Na zakładanie utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych przeznacza się kwotę 30.000 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota 125.000 zł
Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań ekologicznych .

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki w kwocie 4.305.490 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu kultury , w stosunku do roku 2013 spadek o 7,3 % .
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 571.500 zł
Na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej przeznacza się kwotę 571.500 zł . Na dofinansowanie imprez artystycznych realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przewiduje się kwotę 90.000 zł.
Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - kwota 784.459 zł.
Na działalność Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości planuje się dotację w wysokości 569.459 zł, na działalność rozpoczynającego w czerwcu działalność Pałacu w Chrzęsnem Norwidowskiego Centrum Kultury planuje się kwotę 215.000 zł
Rozdział 92116 Biblioteki – kwota 450.000 zł
Na działalność biblioteki powiatowej zaplanowano kwotę 450.000 zł
Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - kwota 2.499.531 zł
Kwotę 2.450.000 zł przeznacza się na prace związane z adaptacją zabytkowego pałacu w Chrzęsnem . Dotacje na prace konserwatorskie planuje się w kwocie 15.000zł. Na finansowanie prac związanych z renowacją pomników przewidziano kwotę 34.531 zł , w tym na renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Postoliskach 24.531 zł.

19.Dział 926 Kultura fizyczna i sport
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 394.660 zł , spadek w stosunku do roku 2013 o 3,6 % .
Rozdział 92601 Obiekty sportowe - kwota 224.660 zł przeznaczona na zatrudnienie trenerów – animatorów sportu w ramach programu Orlik oraz prace związane z zakładaniem i likwidacja lodowiska Biały Orlik przy ZS w Wołominie.
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 155.000 zł , w tym;
- kwota 90.000 zł na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego
- kwota 65.000 zł planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in. wynagrodzenia animatorów, zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej,
Rozdział 92695 Pozostała działalność - kwota 15.000 zł przeznaczona na finansowanie nagród dla sportowców.

Porównanie wydatków wykonanych w latach 2012 i 2013 oraz zaplanowanych na rok 2014 przedstawia tabela nr 2 do uzasadnienia.

III. Rozchody budżetu Powiatu
Planowane spłaty rat kredytów w roku 2014 wyniosą 6.018.600 zł .
Na rok 2014 planowane jest utrzymanie kwoty poręczenia kredytu w rachunku bieżącym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie do 789.444 zł, poręczenie wygaśnie z dniem 31.12.2024.
Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2014 rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek wyniesie w roku 2014 8.885.355 zł , co stanowi 5,9 % planu dochodów na rok 2014.

IV Planowany deficyt budżetu na rok 2014 wyniesie 1.981.400 zł a po uwzględnieniu rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przypadających do spłaty w roku 201 zwiększa się do kwoty 8.000.000 zł i jest zbilansowany kredytem długoterminowym (do zaciągnięcia zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznym) w komercyjnych bankach do wysokości 4.000.000 zł , spłatą udzielonej Szpitalowi pożyczki ( 1.500.000 zł ) oraz wolnymi środkami.

V. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 i jego prognoza na lata następne
Na dzień 31.12.2014 zadłużenie Powiatu wyniesie 47.120.972 zł co stanowi 31,35 % planowanych dochodów.

VI. Inwestycje
Plan zadań inwestycyjnych w roku 2014 przedstawia tabela nr 3 .
Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 15.754.349 zł w tym
- w dziale 600 8.728.955 zł
- w dziale 750 320.394 zł,
- w dziale 801 1.555.000 zł
- w dziale 851 2.500.000 zł
- w dziale 852 200.000 zł
- w dziale 921 2.450.000 zł
Inwestycje kontynuowane :
1.Budowa chodnika rondo Kury- Stryjki,
2.Budowa chodnika we wsi Myszadła,
3.Przebudowa ul Piłsudskiego i Radzymińskiej w Wołominie ,
4.Modernizacja drogi Helenów- Cisówka,
5. Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka , Mareckiej i Szerokiej gm Kobyłka
6.Budowa ul Willowej w Duczkach gm Wołomin ,
7.Przebudowa ul Żymirskiego w Klembowie
8. Modernizacja części drogi Kuligów- Józefów-Kowalicha-Marianów, gm Dąbrówka,
9.Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-Lecia, Podmiejskiej i Armii Krajowej, gm Wołomin,
10.Bezpieczna droga do szkoły, montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych,
11.Przebudowa ul Spacerowej w Słupnie, gm Radzymin
12.Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa II etap
13. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu II etap.
14. Adaptacja strychu na sale lekcyjne ZSS Ostrówek,
15.Modernizacja budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.
16.Dotacja dla Szpitala Powiatowego na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizacje oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu,
17.Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie przy ul Broniewskiego,
18.Adaptacja pałacu w Chrzęsnem II etap.

VII Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku jednostek budżetowych
Dochody i wydatki dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym jednostek budżetowych zawiera załącznik nr 2. W załączniku ujęte zostały dochody i wydatki jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o systemie pieczy zastępczej .

VIII Zadania planowane do realizacji przy udziale środków z UE
1.Projekt Okno na świat - promocja integracji społecznej , rozwój upowszechniania aktywnej integracji – umowa systemowa - realizator PCPR
2.Projekt Nadeszła twoja szansa - wspieranie aktywności zawodowej w regionie – zawarta umowa , realizator PUP
3.Projekt Bądź aktywny odniesiesz sukces - wspieranie aktywności zawodowej w regionie - zawarta umowa realizator PUP
4.Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych wiedzy o Mazowszu,- zawarta umowa z Województwem Mazowieckim,
5.Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa- zawarta umowa z Województwem Mazowieckim,
6. Projekt Wyprawa z naturą i kulturą - umieszczony na liście projektów do dofinansowania , realizator Starostwo.
7.Program Leonardo da Vinci- Uczenie się przez całe życie – zawarte 4 umowy , realizatorzy Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, Zespół Szkół w Tłuszczu i w Wołominie ,
8.Projekt Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości LO Urle - zawarta umowa , realizator LO Urle,
9.Projekt Adaptacja pałacu w Chrzęsnem – zawarta umowa , realizator starostwo,
10. Projekt Oznakowanie przebiegu tras wycieczkowych –szlak rowerowy- zawarta umowa , realizator Starostwo,
11.Projekt Program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi w Zielonce, w województwie mazowieckim – wsparcie uczniów ostatnich klas i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych- zawarta umowa , realizator ZS Zielonka we współpracy z fundacją Colos,

W budżecie na rok 2014 zostały zaplanowane środki na zabezpieczenie wkładu własnego do następujących przedsięwzięć :
1. Projekt Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu etap I – wniosek składany do Lokalnej Grupy Działania,
2. Projekt Budowa partnerstwa obszaru funkcjonalnego Cud nad Wisłą – projekt składany do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
3. Projekt Renowacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Postoliskach – wniosek na liście projektów do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania ,
4. Projekt Nauka dla życia i prac w szkołach regionu Morza Bałtyckiego- wniosek złożony do EFS i Szwedzkiej Agencji Rozwoju Współpracy Międzynarodowej ,


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.12.2013 r., godz. 15.08
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.12.2013 r., godz. 15.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.12.2013 r., godz. 15.08Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2174 razy.