Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVI – 402/2013

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr XXXVI – 402/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) – Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1


1.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2014- 2024 składającą się z załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz objaśnień przyjętych wartości.
2.Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2


Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zaciągania zobowiązań:
a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w treści załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3


Traci moc Uchwała Nr XXIV-264/2012 r. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024 wraz ze zmianami.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 24.12.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.12.2013 r., godz. 13.46
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.12.2013 r., godz. 13.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.12.2013 r., godz. 13.51Małgorzata JeznachEdycja strony
27.12.2013 r., godz. 13.50Małgorzata JeznachEdycja strony
27.12.2013 r., godz. 13.46Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3245 razy.