Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: „Remont drogi powiatowej w msc. Zawiszyn, gm. Jadów”

oferty należy składać do dnia 19.11.2013r. o godz. 14.30
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
„Remont drogi powiatowej w msc. Zawiszyn, gm. Jadów”
Remont drogi powiatowej w miejscowości Zawiszyn polegać będzie na ułożeniu płyt drogowych typu MON na odcinku od DK50 w kierunku Zawiszyna.


Zakres prac:
1. Wykonanie czasowej organizacji ruchu, uzyskanie jej zatwierdzenia.
2. Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu
3. Przywiezienie na miejsce wbudowania płyt typu MON (płyty znajdują się na ul. Lipińskiej w Wołominie).
4. Wykonanie koryta i jego zagęszczenie.
5. Wykonanie posypki piaskowej pod nawierzchnię z płyt.
6. Ułożenie płyt
7. Odtworzenie rowów drogowych

Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w przedmiarze robót.
Czas realizacji zadania 2 tygodnie od wprowadzenia na budowę.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 19.11.2013 r. do godz. 12.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: j.w

Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Remont rowów drogi powiatowej w msc. Zawiszy, gm. Jadów.”
nie otwierać przed 19.11.2013 r. godz. 14.00”

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

4. Miejsce otwarcia ofert:
W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 4, dnia 19.11.2013r. o godz. 14.30

5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.


Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).
3. Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru (Załącznik Nr 2)


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 13.11.2013 r., godz. 15.10
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 13.11.2013 r., godz. 15.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.11.2013 r., godz. 15.10Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4331 razy.