Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na bieżące utrzymanie rowów i przepustów wraz z zebraniem poboczy w drodze powiatowej Nr 4311W we wsi Helenów, gm. Wołomin.

termin składania ofert do dnia 18.11.2013 r. do godz. 12.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

Bieżące utrzymanie rowów i przepustów wraz z zebraniem poboczy w drodze powiatowej Nr 4311W we wsi Helenów, gm. Wołomin.


Zakres prac obejmuje:

• Oczyszczenie istniejących rowów drogowych
• Czyszczenie istniejących przepustów pod zjazdami
• Zebranie poboczy

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 18.11.2013 r. do godz. 12.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Bieżące utrzymanie rowów i przepustów wraz z zebraniem poboczy w drodze powiatowej Nr 4311W we wsi Helenów, gm. Wołomin”
nie otwierać przed 18.11.2013 r. godz. 14.00”
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 4, dnia 18.11.2013r. o godz. 14.00


5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.


Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).
3. Kosztorys ofertowy (wykonany na podstawie przedmiaru – Załącznik 2)


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 12.11.2013 r., godz. 13.53
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 12.11.2013 r., godz. 13.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.11.2013 r., godz. 13.53Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4666 razy.