Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej w skarpie rowu, na działce nr ew. 178 obr. 1-03 przy ul. Żytniej w Markach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 24.10.2013 r. Miasta Marki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy ø 300 mm w skarpie rowu odwadniającego, usytuowanego na działce nr ew. 178 obr. 1-03 przy ul. Żytniej w Markach,
2.szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ul. Radnej w Markach, poprzez projektowany ww. wylot kanalizacji deszczowej,
3.przebudowę urządzenia wodnego - rowuodwadniającego pomiędzy ul. Długą a ul. Żytnią w Markach poprzez umocnienie dna i skarp rowu korytkami betonowymi i ażurowymi płytami betonowymi oraz wykonanie rurociągu o średnicy ø 500 mm.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Wołominie (pok. nr 11, tel. 787-43-01 wew. 153) i składać uwagi i wnioski w ww. sprawie. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 08.11.2013 r.
Wprowadził:Iwona Klukowska, data: 08.11.2013 r., godz. 13.32
Ostatnia aktualizacja:Iwona Klukowska, data: 08.11.2013 r., godz. 13.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.11.2013 r., godz. 13.34Iwona KlukowskaEdycja strony
08.11.2013 r., godz. 13.34Iwona KlukowskaEdycja strony
08.11.2013 r., godz. 13.32Iwona KlukowskaDodanie strony

Strona oglądana: 1329 razy.