Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:„Wykonanie przeglądów podstawowych rocznych zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, obiektów mostowych zgodnie z wykazem określającym ich

Termin składania ofert: do dnia 05.11 .2013 r. do godz. 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE


Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
„Wykonanie przeglądów podstawowych rocznych zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, obiektów mostowych zgodnie z wykazem określającym ich stan techniczny z podaniem propozycji ewentualnych napraw mostów znajdujących się w ciągach dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatu Wołomińskiego.”
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 05.11 .2013 r. do godz. 12.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w

Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
• „Przegląd obiektów mostowych”
nie otwierać przed 05.11.2013 r. godz. 14.00”

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 4, dnia 05.11.2013r. o godz. 14.00
5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.


Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 29.10.2013 r., godz. 09.22
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 29.10.2013 r., godz. 09.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.10.2013 r., godz. 09.22NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4278 razy.