Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa zwraca się z ponowną prośbą o złożenie ofert na: Remont rowów i przepustów w drodze powiatowej nr 4344W w msc. Myszadła, gm. Jadów

Termin składania ofert: do dnia 11-10-2013 do godz. 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z ponowną prośbą o złożenie ofert na:
Remont rowów i przepustów w drodze powiatowej nr 4344W w msc. Myszadła, gm. Jadów
1. Odtworzenie istniejących rowów drogowych.
2. Usunięcie krzaków z trasy rowu.
3. Oczyszczenie przepustów pod zjazdami.
4. Wymiana uszkodzonych przepustów pod zjazdami z wykonaniem głowic.
Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w przedmiarze robót.
Czas realizacji zadania: 4 tygodnie od wprowadzenia na budowę.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w KANCELARII STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE, UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3, 05 – 200 WOŁOMIN,
do dnia 11-10-2013 do godz. 12.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być dostarczone do zamawiającego na adres:
j.w.
Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Remont rowów i przepustów w drodze powiatowej nr 4344W w msc. Myszadła”
„nie otwierać przed 11-10-2013 r. godz. 14.00”
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego
Wydział Inwestycji i Drogownictwa
05 – 200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 6, dnia 11-10-2013r. o godz. 14.00
5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.


Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 08.10.2013 r., godz. 13.58
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.10.2013 r., godz. 13.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.10.2013 r., godz. 13.58NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4405 razy.