Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Biuro Rzeczy Znalezionych

Tryb postępowania.
POWIATOWE BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
Starostwa Powiatowego w Wołominie


Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pokój nr 011)
wejście B od strony ul. Prądzyńskiego (przyziemie),
tel.: (22) 346-11-08
fax: (22) 787-34-19

Naczelnik Wydziału:
Dorota Romańczuk

Godziny przyjęć interesantów w sprawach rzeczy znalezionych:
- poniedziałek: 10.00 - 18.00
- wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

W OKRESIE EPIDEMII:
- poniedziałek: 8.00 - 17.00
- wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00
- piątek: 8.00 - 15.00

Osoba prowadząca Biuro Rzeczy Znalezionych:
Klaudia Podleś - inspektor

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.);
- ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 908).

Do Powiatowego Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Wołominie przyjmowane są rzeczy znalezione na terenie Powiatu Wołomińskiego lub znalezione przez osoby posiadające miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Wołomińskiego w tym również: pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość historyczną, naukową lub artystyczną, z wyjątkiem poniżej opisanych sytuacji:
- "...chyba że znalezione zostały jedynie pieniądze a ich kwota nie przekracza 100 złotych lub równowartości tej kwoty obliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia znalezienia pieniędzy, a w przypadku gdy w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, według ostatniego kursu ogłoszonego przed tym dniem" art. 5 ust. 3 ustawy,
- "właściwy starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej" art. 12 ust. 4 ustawy.

Rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, powinny być oddane zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego. Rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicja, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, powinny być niezwłocznie oddane najbliższej jednostce organizacyjnej Policji.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych powinny:
1. określić rzecz wraz z dokładnym opisem (wygląd, znaki szczególne, ilość itp.);
2. określić okoliczności zgubienia rzeczy (data oraz miejsce zgubienia);
3. przedstawić dowody mogące potwierdzić prawo do zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.).

W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie. W przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem staje się Powiat Wołomiński lub Skarb Państwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym informujemy:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołomiński, z siedzibą w Wołominie 05-200 przy ul. Prądzyńskiego 3.
• Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu ustalenia prawa własności do rzeczy znalezionej.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo uzyskania kopii danych, do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
• Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, mogą być udostępniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np.: na wniosek sądu, prokuratury).
• Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c), i zgodnie z treścią RODO.
• Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Wołominie jest Jarosław Franczak, kontakt: iod@powiat-wolominski.pl.
• Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od upływu 2-letniego okresu przechowywania rzeczy (kat. archiwalna BE5).
• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie 00-193 przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 02.06.2004 r., godz. 11.12
Ostatnia aktualizacja:Dorota Romańczuk, data: 09.02.2021 r., godz. 10.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.02.2021 r., godz. 10.26Dorota RomańczukEdycja strony
01.12.2020 r., godz. 14.24Dorota RomańczukEdycja strony
27.10.2020 r., godz. 13.05Dorota RomańczukEdycja strony
01.07.2020 r., godz. 15.25Dorota RomańczukEdycja strony
05.05.2020 r., godz. 10.15Dorota RomańczukEdycja strony
04.11.2019 r., godz. 15.19Dorota RomańczukEdycja strony
04.11.2019 r., godz. 15.05Dorota RomańczukEdycja strony
13.08.2019 r., godz. 08.56Dorota RomańczukEdycja strony
16.05.2019 r., godz. 10.05Dorota RomańczukEdycja strony
16.05.2019 r., godz. 10.05Dorota RomańczukEdycja strony
09.05.2019 r., godz. 15.28Dorota RomańczukEdycja strony
09.05.2019 r., godz. 15.28Dorota RomańczukEdycja strony
09.05.2019 r., godz. 15.17Dorota RomańczukEdycja strony
09.05.2019 r., godz. 15.08Dorota RomańczukEdycja strony
12.09.2018 r., godz. 13.57Dorota RomańczukEdycja strony
12.09.2018 r., godz. 12.52Dorota RomańczukEdycja strony
12.09.2018 r., godz. 12.51Dorota RomańczukEdycja strony
06.09.2018 r., godz. 13.32Dorota RomańczukEdycja strony
06.09.2018 r., godz. 13.31Dorota RomańczukEdycja strony
20.06.2018 r., godz. 14.40Dorota RomańczukEdycja strony
08.06.2018 r., godz. 13.52Dorota RomańczukEdycja strony
08.06.2018 r., godz. 12.17Dorota RomańczukEdycja strony
01.03.2017 r., godz. 14.16Dariusz DąbrowskiEdycja strony
24.02.2017 r., godz. 15.54Dorota RomańczukEdycja strony
14.10.2016 r., godz. 12.24Dorota RomańczukEdycja strony
29.04.2016 r., godz. 08.26NieznanyEdycja strony
29.04.2016 r., godz. 08.26NieznanyEdycja strony
29.04.2016 r., godz. 08.25NieznanyEdycja strony
23.06.2015 r., godz. 10.23NieznanyEdycja strony
23.06.2015 r., godz. 10.23NieznanyEdycja strony
02.04.2013 r., godz. 10.22NieznanyEdycja strony
27.01.2012 r., godz. 09.20Katarzyna RutkowskaEdycja strony
04.11.2008 r., godz. 13.00Katarzyna PazioUaktualniono informacje.
27.11.2006 r., godz. 15.50Katarzyna PazioUaktualniono informacje.
19.04.2006 r., godz. 10.30Katarzyna PazioUaktualniono informacje.
02.06.2004 r., godz. 11.12Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 15253 razy.