Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty na wykonanie: dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oznaczeń użytków gruntowych w działkach nr 184/1, 184/2 położonych w obrębie Jaźwie gm. Tłuszcz

Termin składania ofert: 25.09.2013r. godz. 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE


Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty na wykonanie:

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oznaczeń użytków gruntowych w działkach nr 184/1, 184/2 położonych w obrębie Jaźwie gm. Tłuszcz w celu prawidłowego zapisu w ewidencji gruntów i budynków.

Opracowanie ma na celu wykazanie oznaczeń użytków gruntowych w działkach nr 184/1 , 184/2 z obrębu Jaźwie gm. Tłuszcz w celu aktualizacji operatu ewidencyjnego.

Termin składania ofert:
25. 09.2013r godzina 12.00

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 , kancelaria lub ul. Powstańców 8/10, kancelaria , 05-200 Wołomin

Oznakowanie koperty:
- dane oferenta ( nazwa, siedziba)
„ Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna – działki nr 184/1, 184/2 z obrębu Jaźwie gm. Tłuszcz”.

Termin otwarcia ofert:
25.09.2013r godzina 13.00


Do oferty należy dołączyć:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia do składania ofert
2. Kopię uprawnień zawodowych w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych (poświadczona za zgodność z oryginałem )
3. Formularz oferty ( załącznik nr 1)
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1i 2 Prawa zamówień publicznych ( załącznik nr 2)
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków ( załącznik nr 3)
6. Istotne postanowienia umowy ( załącznik nr 4)

W sprawie zamówienia informacji udziela Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie , ul. Powstańców 8/10, tel. (022) 787-30-10 wew. 102.

Zapraszamy do składania ofert.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 10.09.2013 r., godz. 11.57
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 10.09.2013 r., godz. 11.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.09.2013 r., godz. 11.57NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4239 razy.