Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: ”Opracowanie map zawierających projekty podziału nieruchomości niezbędnych do prawidłowego wydzielenia działek

Termin składania ofert: do dnia 14.08.2013 r., do godz. 12.00.
ZAPYTANIE OFERTOWE


Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:

”Opracowanie map zawierających projekty podziału nieruchomości niezbędnych do prawidłowego wydzielenia działek pod poszerzenie istniejącego pasa drogowego (obręb Zielonka) (W ramach zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W relacji Zabraniec – Okuniew)”

Szczegółowe wytyczne dotyczące wydzielenia działek pod poszerzenie pasa drogowego (zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu):
• liczba działek podlegających podziałowi w związku z przewidywaną rozbudową drogi w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu Zamówienia wynosi 10 działek
• zakres podziału obejmuje:
- dokonanie podziału geodezyjnego wraz ze sporządzeniem niezbędnej ilości projektów podziału wraz z wykonaniem wykazów zmian gruntowych,
- uzgodnienie projektów podziału z odpowiednimi organami,
- każda dzielona działka ma być na oddzielnym arkuszu,
• projekt podziału na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości,
• podziału działek należy wykonać zgodnie z ustawą z dn. 10 kwietnia 2003 r. „O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687),
• uzgodnienie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej (długość odcinka - 2,57 km).

Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w:
KANCELARII STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE,
UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3, 05-200 WOŁOMIN
do dnia 14.08.2013 r., do godz. 12.00.

2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: J.W.
Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
”Opracowanie map zawierających projekty podziału nieruchomości niezbędnych do prawidłowego wydzielenia działek pod poszerzenie istniejącego pasa drogowego (obręb Zielonka) (W ramach zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W relacji Zabraniec – Okuniew)”
„Nie otwierać przed 14.08.2013 r., godz. 14.00”

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

4. Miejsce otwarcia ofert:
W siedzibie zamawiającego
Wydział Inwestycji i Drogownictwa
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 4, dnia 14.08.2013 r., o godz. 14.00

5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 08.08.2013 r., godz. 15.15
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.08.2013 r., godz. 15.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.08.2013 r., godz. 15.16NieznanyEdycja strony
08.08.2013 r., godz. 15.15NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4309 razy.