Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

POWIAT WOŁOMIŃSKI OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW, POJAZDÓW I MASZYN BUDOWLANYCH

Termin zgłaszania ofert: 28.06.2013r.do godz 14.30
POWIAT WOŁOMIŃSKI
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW, POJAZDÓW I MASZYN
BUDOWLANYCH


Nazwa sprzedającego:

Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin; NIP: 125-09-40-609; REGON: 013269344

Opis przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotami sprzedaży są samochody, pojazdy i maszyny budowlane ( załącznik nr 1 ), stanowiące mienie Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ulicy Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin. Wartość rynkowa brutto, wyżej zidentyfikowanych samochodów, pojazdów i maszyn budowlanych określona została przez Zespół Rzeczoznawców Samochodowych, maszyn i urządzeń Automobilklub Nowy Świat sp z o.o Członek Polskiej Izby Motoryzacji ( załącznik nr 1 ) i jest zarazem ceną wywoławczą powyższego samochodu, pojazdu i maszyny budowlanej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr2 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 28.06.2013r.do godz 14.30

Oferta powinna zawierać:
- Imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
- adres siedziby oferenta,
- numer PESEL i NIP oferenta,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę,
-oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć kopie wniesienia wadium.

1 . Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególną pozycję zawartą w załączniku nr1 2 . Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3 . Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodów, pojazdów i maszyn budowlanych. Nie otwierać przed dniem 28.06.2013r., do godz 14.30”.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej dla poszczególnej pozycji zawartej w załączniku nr.1 na konto nr: 24 1020 1042 0000 8102 0016 6942 tytułem „ Wadium, przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodów, pojazdów i maszyn budowlanych”

Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego.

1. Samochody, naczepa i koparko ładowarka będąca przedmiotem sprzedaży można oglądać od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do godz. 14.00 na placu przy Wydziale Inwestycji i Drogownictwa ul. Kobyłkowska 1A oraz spychacza (Rumun) i węzła betoniarskiego w Zagościnicu ul. Asfaltowa 2 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny oględzin.
Osoba do kontaktowania się z oferentem:
Zbigniew Kropiewnicki 507-070-024

Pozostałe informacje:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2013 roku o godz 15.00 w pokoju nr 15 BZP Starostwa Powiatowego w Wołominie. Wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet sprzedaży samochodu, pojazdu i maszyny budowlanej dla oferenta , który wygra przetarg. Jeżeli oferent nie zgłosi się w ciągu 7 dni ustalonym przez Starostwo do zawarcia umowy to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi a przetarg zostanie unieważniony. Oferent który nie wygra przetargu, wadium mu będzie zwrócone w ciągu 14 dni roboczych.
2. Samochód, pojazd lub maszyna budowlana zostanie sprzedana za najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór następuje po wpłacie oferowanej kwoty pomniejszonej o wpłacone wadium na rachunek bankowy nr. 36 1020 1042 0000 8802 0016 6868
3. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na dany pojazd zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.
4. Starostwo Powiatowe w Wołominie nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodów, pojazdów i maszyn budowlanych
5. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
6. Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodów, pojazdów i maszyn budowlanych uzyskać można w pok. nr 5 w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Kobyłkowska 1A, pod numerem telefonu (022) 776-19-40. Zastrzega się, że przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załączniki:
1. Wykaz samochodów, pojazdów i maszyn budowlanych do sprzedaży (1)
2. Oferta i oświadczenie (2)
3. Umowa kupna-sprzedaży samochodu, pojazdu, maszyny budowlanej (3)


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 21.06.2013 r., godz. 14.38
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 21.06.2013 r., godz. 14.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2013 r., godz. 14.43NieznanyEdycja strony
21.06.2013 r., godz. 14.42NieznanyEdycja strony
21.06.2013 r., godz. 14.38NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1992 razy.